Geologická mapa predstavuje dvojrozmerné zobrazenie priestorovej geologickej stavby územia, premietnuté buď na zemský povrch, alebo na pomyselnú predkvartérnu priestorovú plochu. Jednotlivé telesá na seba nadväzujú v logicky usporiadaných priestorových vzťahoch, ktoré sú buď exaktne zmapované, alebo sú výsledkom geologickej interpretácie. Pre lepšiu prehľadnosť sú v geologických mapách znázornené aj štruktúrne prvky, ktoré zvýrazňujú priestorové vzťahy medzi jednotlivými  telesami a vrstvami.

Rozvoj výpočtovej techniky v poslednom desaťročí umožnil na ŠGÚDŠ vytvárať najprv lokálne, neskôr regionálne 3D geologické modely. Získané know-how nám umožnilo realizovať ambiciózny plán, vytvoriť základný 3D geologický model v mierke 1:500 000 na celoštátnej úrovni.

3D geologický model Slovenskej republiky v mierke 1:500 000 bol vytvorený na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v rokoch 2016-2019. Podkladom pre jeho tvorbu bolo:

  • 56 tlačených geologických máp v mierke 1:50 000,
  • 240 geologických profilov z 56-tich máp,
  • približne 1 000 vrtov, z ktorých 462 prevŕtalo terciér,
  • ďalších 11 mapových podkladov (napr. hrúbka kvartérneho pokryvu a pod.).

Výsledný 3D model je hybridný, pozostáva z vektorových objektov a 3D rastra (voxel-y) v celom objeme modelovaného priestoru. Vektorové objekty sú zobrazované vo webGIS v reálnom čase (tektonika, hranice modelovaných vrstiev, zemský reliéf a báza modelu). Voxely sa využívajú pre tvorbu predpripravených kompozícií (zobrazenie množiny vrtov a/alebo profilov a/alebo horizontálnych rezov).

WebGIS aplikácia umožňuje prezeranie viacerých 3D datasetov (modelov). Sú tu publikované regionálne 3D modely (Horná Nitra, Turčianska kotlina, územie projektu TransEnergy) a samotný 3D geologický model SR v mierke 1:500 000. Aplikácia umožňuje nastavenie priehľadnosti vrstiev, jednotlivo ich zapínať, vypínať a podobne. Najdôležitejšími funkcionalitami webGIS (ich výber je na pravej strane plochy) sú:

  • tvorba virtuálnych vrtov s legendou (zobrazenie prevŕtaných súvrství s vyznačenom hĺbkou),
  • tvorba virtuálnych profilov a rezov v ľúbovoľnom smere,
  • meranie 3D vzdialeností.

Všetky 3D modely majú reálne [XYZ] súradnice, čo umožňuje napríklad súčasné zobrazenie zemského povrchu v rôznych variantoch (základná mapa, topografická mapa, letecké snímky a pod.), prípadne ďalších vrstiev.

3D geologický model je po vložení nových údajov (najmä ďalších vrtov) pravidelne prepočítaný a aktualizovaný.