Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja

Monitorovanie kvality sedimentov a analýza trendov sú nariadené legislatívou EÚ (smernica 2013/39 z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky a jej predchádzajúce verzie) . Cieľom Smernice je zabezpečiť také opatrenia, aby sa koncentrácie nebezpečných látok v sedimentoch a / alebo príslušnej biote…