Oddelenie: Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213374
Email: martin.surovy@geology.sk
 
Zhrnutie

Martin Surový pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra, regionálne centrum (RC) Košice od roku 2017, kde pracuje na projektoch zameraných na 3D a 4D geologického modelovania ale aj projektoch týkajúcich sa environmentálnych záťaží a svahových deformácií.

V roku 2016 ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach na fakulte Baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií v odbore Geologické inžinierstvo. Jeho bakalárska a diplomová práca sa týkala geoštatistickej konverzie seizmických údajov. Túto tému prezentoval v roku 2015 na medzinárodnom kole Študentskej Vedeckej Konferencii v Ostrave.

 

Životopis

 • 2007 – 2011: Spojená škola Novohradská – Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 • 2011 – 2014: Bc. štúdium v odbore Geológia a regionálny rozvoj, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach. Téma bakalárskej práce: Opis a aplikácia metód konverzie seizmických meraní
 • 2014 – 2016: Ing. štúdium v odbore Geologické inžinierstvo, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach. Téma diplomovej práce: Geoštatistická konverzia seizmických údajov pri modelovaní stratigrafických rozhraní štruktúry Bánovce
 • 2016 – 2017: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava – manažér posudzovania projektov
 • 2017 – súčasnosť: Štátny geologický ústav D. Štúra, Košice – vedecký pracovník v geológii – Oddelenie 3D/4D geologického modelovania

Aktuálne projekty

 • 02 16: 3D geologická mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 500 000 (spoluriešiteľ)
 • 13 16: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – I. časť (spoluriešiteľ)
 • 14 16: Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia (spoluriešiteľ)
 • 08 17: Regionálne hydrogeotermálne hodnotenie komárňanskej okrajovej kryhy a komárňanskej vysokej kryhy a Ďurkovskej depresie (spoluriešiteľ)
 • 03 18: 3D vizualizácia zdrojových priestorových geologických údajov z územia SR (spoluriešiteľ)
 • 06 18: Identifikácia, registrácia a inžinierskogeolog.mapovanie svah.deformácií-1.etapa (spoluriešiteľ)

Výskumné zameranie

Práca na oddelení 3D/4D geologického modelovania