pacajova
pacajova

Oddelenie: Oddelenie inžinierskej geológie
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213375
Email: katarina.pacajova@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 1981 ukončila štúdium na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach. Po skončení štúdia v roku 1985 pracovala  v IGHP š. p., závod Košice (neskôr Geokonsult a. s. Košice) ako samostatný odborný geológ na oddelení inžinierskej geológie až do roku 1994. Potom nasledovalo obdobie, v ktorom pracovala mimo odbor. V roku 2007 sa vrátila ku geológii nástupom do stavebnej spoločnosti zameranej na špeciálne zakladanie HS-Ingreal a. s. Košice, kde pracovala ako samostatný geológ.

Počas svojej praxe sa venovala zostavovaniu inžinierskogeologických máp a riešeniu inžinierskogeologických prieskumných prác.

Od roku 2016 pracuje v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra.

 

Životopis

 • 1981 – 1985 Inžinierske štúdium na Vysokej škole technickej v Košiciach, Baníckej fakulte, odbor Banská geológia a geologický prieskum;

Téma diplomovej práce: Geologicko-štruktúrne zhodnotenie prieskumných prác na žilnej štruktúre Betliar Straková

 • 1985 – 1994 IGHP š .p. Košice, samostatný odborný geológ, odd. inžinierskej geológie
 • 2007 – 2016  HS – Ingreal a.s. Košice, samostatný odborný geológ
 • 2016 – súčasnosť: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Košice, oddelenie inžinierskej geológie

 

Aktuálne projekty

 • Prevencia, prieskum a monitoring havarijných zosuvov – projekt MŽP SR na roky 2018 – 2023 (spoluriešiteľ geologickej úlohy)
 • Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – projekt MŽP SR (udržateľnosť do roku 2020, spoluriešiteľ)
 • Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR týkajúcich sa prieskumu a sanácií environmentálnych záťaží riešených v roku 2012 – 2015 – projekt MŽP SR (udržateľnosť do roku 2020, spoluriešiteľ)
 • Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory, subsystém 02 Tektonická a seizmická aktivita ; subsystém 01 Zosuvy a iné svahové deformácie (spoluriešiteľ); subsystém 06 Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi (spoluriešiteľ) – projekt MŽP SR

 

Kompetencie

 • 2013: odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác – inžinierskogeologický prieskum (preukaz č. 6/2008 vydaný MŽP SR )

 

Najvýznamnejšie práce

 • 1992: Levoča, sprievodná správa k inžinierskogeologickej mape v mierke 1:10 000, (spoluriešiteľ geologickej úlohy)
 • 1995: Kežmarok, sprievodná správa k inžinierskogeologickej mape v mierke 1:10 000,   (zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy)
 • 2017: Súbor máp geofaktorov životného prostredia Regiónu Ondavská vrchovina v mierke 1 : 50 000, (spoluriešiteľ geologickej úlohy)