nemeth
nemeth

Oddelenie: Oddelenie geológie starších útvarov
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213362
Email: zoltan.nemeth@geology.sk
 
Zhrnutie

Zoltán Németh je regionálnym a tektonickým geológom na ŠGÚDŠ, ktorý má aktívnu prax aj s riešiteľstvom/spoluriešiteľstvom iného typu projektov, a to zahraničných projektov na báze UNESCO/IUGS (IGCP 443), EC DG Growth (ERECON, MINATURA 2020), či LIFE+ (LIFE FOR KRUPINA, CO2 SEQUESTRATION), hydrogeologických projektov (regionálne hydrogeologické mapovanie Cérovej vrchoviny, Polonín), inžinierskogeologických projektov (registrácia svahových deformácií), či environmentálnych projektov (likvidácia CO2, sanácia znečisteného prostredia).

Menovaný je autorom/spoluautorom vyše 200 publikácií (z ktorých viaceré reprezentujú publikácie popularizačného typu), a tiež zrealizoval preklady viacerých publikácií iných autorov do angličtiny. Ako prekladateľ/korektor anglických textov pre časopis Mineralia Slovaca pôsobí od roku 1995. Od roku 2006 je vedeckým redaktorom tohto časopisu.

Ako dlhoročný člen Slovenskej geologickej spoločnosti (v rokoch 2005 – 2017 vedecký tajomník/podpredseda SGS) bol organizátorom/spoluorganizátorom niekoľkých desiatok vedeckých podujatí (kongresy, konferencie, prednáškové popoludnia, terénne semináre).

 

Životopis

 • 1982 – 1986: Štúdium na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach – (Ing., odbor Banská geológia a geologických prieskum)
 • 1998 – 2001: Externé štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PhD., špecializácia štruktúrna petrológia)
 • 1986 – 1992: Zamestnanec – Geologický prieskum, š. p., Spišská Nová Ves, pracovisko Rožňava a Košice
 • 1992 – 1996: Zamestnanec – Geocomplex, a.s., Bratislava, pracovisko Košice
 • 1996 až súčasnosť: Zamestnanec ŠGÚDŠ Bratislava, regionálne centrum Košice, v pozícii Samostatný vedecký pracovník
 • 2006 – 2010: Vedúci regionálneho centra ŠGÚDŠ v Košiciach
 • 2006 až súčasnosť: Vedecký redaktor časopisu Mineralia Slovaca
 • 2008 až súčasnosť: Člen aprobačnej komisie ŠGÚDŠ
 • 2005 – 2013: Vedecký tajomník Slovenskej geologickej spoločnosti
 • 2013 – 2017: Podpredseda Slovenskej geologickej spoločnosti
 • 2014 – Člen poradného orgánu Európskej komisie ERECON
 • 2015 – Priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa

 

Aktuálne projekty

 • MINATURA 2020 – Rozvoj a koncepcia pre európsky rámec ložísk nerastov – projekt EC v rámci programu HORIZON 2020 (zodpovedný riešiteľ)
 • Geologicko-náučná mapa regiónu Medzev-Jasov (spoluriešiteľ)
 • Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svah. deformácií (spoluriešiteľ)
 • Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky (spoluriešiteľ)
 • Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia (spoluriešiteľ)
 • Potenciálne zdroje Si surovín na výrobu vysoko čistého kremíka (spoluriešiteľ)

 

Výskumné zameranie

Regionálna geológia a tektonika Západných Karpát, štruktúrna petrológia, regionálne hydrogeologické mapovanie, inžinierskogeologické mapovanie (zosuvné územia)

Kompetencie

Zodpovedné riešiteľstvo a spoluriešiteľstvo geologických úloh, vedecký redaktor geovedného časopisu, posudzovateľ projektov APVV

Profesijné asociácie

Slovenská geologická spoločnosť

Asociácia geológov Slovenska

 

Študijné pobyty

1994 – University of Georgia, Athens, Georgia, U.S.A. – geochronologické laboratóriá Prof. R. D. Dallmeyera

1998 – Karl-Franzens Universität Graz, Rakúsko – textúrna goniometria v laboratóriu Prof. E. Wallbrechera

2008 – Hyperion Training Course, Brusel, Belgicko – zostavovanie a menežovanie projektov 7. rámcového programu EU

 

5 najvýznamnejších prác

 

Németh, Z., Prochaska, W., Radvanec, M., Kováčik, M., Madarás, J., Koděra, P. & Hraško, Ľ., 2004: Magnesite and talc origin in the sequence of geodynamic events in Veporicum, Inner Western Carpathians, Slovakia. Acta Petrologica Sinica, 20 (4), 837-854.

Németh, Z., 2005: Paleopiezometry: Tool for determination of differential stresses for principal ductile shear zones of Gemericum, Western Carpathians. Slovak Geol. Mag., 11, 2-3, 185-193.

Németh, Z., Radvanec, M., Kobulský, J., Gazdačko, Ľ., Putiš, M. & Zákršmidová, B., 2012: Allochthonous position of the Meliaticum in the North-Gemeric zone (Inner Western Carpathians) as demonstrated by paleopiezometric data. Mineralia Slov., 44, 1, 57-64.

Németh, Z., Putiš, M. & Hraško, Ľ., 2016: The relation of metallogeny to geodynamic processes – the natural prerequisite for the origin of mineral deposits of public importance (MDoPI): The case study in the Western Carpathians, Slovakia. Mineralia Slov., 48, 119 – 134.

Radvanec, M., Németh, Z., Kráľ, J. & Pramuka, S., 2017: Variscan dismembered metaophiolite suite fragments of Paleo-Tethys in Gemeric unit, Western Carpathians. Mineralia Slov., 49, 1 -48.