Oddelenie: Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213368
Email: eva.lenhardtova@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 1993 získala titul inžinier v odbore Geologické inžinierstvo na Katedre geológie a mineralógie Technickej univerzity v Košiciach.

V súčasnosti je zamestnaná v Štátnom geologickom ústave D. Štúra, RC Košice na projektoch zameraných na hydrogeologické mapovanie a hydrogeologický výskum Západných Karpát, monitoring environmentálnych záťaží.

Životopis

 • 1988-2003: Vysokoškolské štúdium (Ing., ISCED stupeň 7).Katedra geológie a mineralógie, Banícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
 • 1993 – súčasnosť: Samostatný výskumný a vývojový pracovník, Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, RC Košice

Aktuálne projekty

 • 10 12: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (spoluriešiteľ)
 • 13 16: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska  – I. časť (spoluriešiteľ)
 • 14 16: Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP (spoluriešiteľ)
 • 16 13: Základné hydrogeologické mapy a informačné systémy (spoluriešiteľ)
 • 01 18: Geologicko-náučná mapa regiónu Medzev – Jasov (spoluriešiteľ)
 • 02 18: Vývoj technológií v procese sanácie znečisteného prostredia (spoluriešiteľ)

Výskumné zameranie

 • regionálny hydrogeologický výskum,
 • hydrogeologický prieskum zdrojov pitných a minerálnych vôd,
 • zostavovanie základných a účelových hydrogeologických a hydrogeochemických máp,
 • výskum zdrojov minerálnych vôd,
 • monitoring zdrojov podzemnej vody
 • monitoring environmentálnych záťaží

Kompetencie

 • Hydrogeologické mapovanie, riešenie úloh, vyplývajúcich z hydrogeologických projektov

Profesijné asociácie

 • Slovenská asociácia hydrogeológov (SAH)

Publikované výstupy

5 najvýznamnejších prác

Malík P. , Bačová N. , Bahnová N. , Bajtoš P. , Benková K. , Bodiš D. , Bottlik F. , Černák R. , Gregor M. , Kordík J. , Kováčová E. , Lenhardtová E. , Marcin D. , Michalko J. , Mikita S. , Pažická A. , Slaninka I., Švasta J,. 2014: Základné hydrogeologické mapy Slovenskej republiky. Geologické práce, Správy. 125, s. 55-70.

Malík P. , Švasta J. , Černák R. , Lenhardtová E. , Bačová E. , Remšík A., 2013: Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody, prípravná štúdia, časť I. – Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej vody vrátane útvarov geotermálnej vody. Manuskript. – archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 100 s.

Remšík A. , Švasta J. , Marcin D. , Benková K. , Černák R. , Mikita S. , Bottlik F. , Kováčová E. , Bahnová N. , Jurčák S. , Pažická A. , Gregor M. , Fajčíková K. , Cvečková V. , Kováčik M. , Siráňová Z. , Buček S. , Bačová N. , Záhorová Ľ. , Lenhardtová E. , Tóthová K., 2011: Hodnotenie útvarov geotermálnych vôd, regionálny geologický výskum. – MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava, 107 s.

Jetel J. , Sihelníková A. , Šoltésová (vyd. Lenhardtová), E., 2001: Hydrogeologická mapa Východoslovenskej nížiny. Geologické práce, Správy, 105, s. 95-96.