Oddelenie: Oddelenie geofondu
Odbor: Odbor informatiky
Pracovisko: Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Telefón: 02/59375316
Email: katarina.korabova@geology.sk
 
Zhrnutie

Katarína Žecová, rod. Korábová, pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra od roku 1988. V rokoch  1988 až 1991 pracovala v oddelení biostratigrafie  v Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave. Od roku 1991 pracuje v regionálnom centre v Košiciach. Hlavné oblasti výskumu sú mikropaleontológia vápnitých nanofosílií, paleoekológia, paleooceánografia, biostratigrafia a mezozoická a paleogénna zonácia hlavne flyšových sedimentov Západných Karpát. Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave ukončila v študijnom odbore geochémia, základná a ložisková geológia v roku 1988. V roku 1988 obhájila RNDr. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Doktorandské štúdium (PhD.) ukončila v roku 2017 na katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako vedecký pracovník sa podieľa na biostratigrafickom vyhodnocovaní spoločenstiev vápnitých nanofosílií, spracovaní spoločenstiev vápnitých nanofosílií z pohľadu ekológie biotopu prostredia.  Získané poznatky slúžia ako podklad pre riešenie regionálnych projektov a tvorbu základných geologických máp SR. Ďalšou náplňou je mezozoická a paleogénna zonácia morských sedimentov, hlavne vo flyšových sedimentoch Západných Karpát.

 

Životopis

 • 1983 – 1988: Promovaný geológ, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava v odbore geochémia, základná a ložisková geológia.
 • 1988: Rigorózna skúška (RNDr.) v odbore paleontológia a geológia Západných Karpát, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského, Bratislava.
 • 1988 – 1991: Samostatný výskumný a vývojový pracovník v Geologickom ústave D. Štúra Bratislava.
 • 1991 – 2017: Samostatný výskumný a vývojový pracovník v regionálnom centre v Košiciach.
 • 2013 – 2017: Doktorandské štúdium (PhD.). Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, študijný program sedimentológia, odbor tektonika. Téma dizertačnej práce: Biostratigrafická a paleoekologická analýza vápnitého nano -planktónu z paleogénnych súvrství magurskej jednotky v oblasti Nízkych Beskýd.
 • 2016: Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác – geologický výskum.
 • 2017 – súčasnosť: vedecký pracovník, RC Košice.

 

Aktuálne projekty

 • 11 15: Geologická mapa regiónu Biele Karpaty – sever v mierke 1:50 000 (spoluriešiteľ).
 • 12 15: Geologická mapa Strážovských vrchov – východná časť v mierke 1: 50 000 (spoluriešiteľ).
 • 02 17: Geologická mapa Podunajskej nížiny – jv. časť v mierke 1: 50 000 (spoluriešiteľ).
 • 01 18: Geologicko – náučná mapa Medzev – Jasov (spoluriešiteľ).
 • 02 18: Vývoj technológií v procese sanácií znečisteného prostredia (spoluriešiteľ).
 • 04 18: Priestorovo-časová analýza biostratigrafických údajov vybraných území Západných Karpát (zodpovedný riešiteľ).

Výskumné zameranie

 • Mikropaleontológia – vápnité nanofosílie.
 • Paleoekológia.
 • Paleooceánografia.
 • Biostratigrafia
 • Mezozoická, paleogénna a neogénna zonácia vápnitých nanofosílií sedimentov Západných Karpát.

Kompetencie

 • Biostratigrafický výskum vápnitých nanofosílií sedimentov Západných Karpát
 • Paleoekologická analýza sedimetov Západných Karpát na základe vápnitých nanofosílií

 

Profesionálne asociácie a redakčné rady časopisov

 • Člen redakcie časopisu Geologické práce Správy

 

 

5 najvýznamnejších prác

Žecová, K., 2013: New biostratigraphic results from the borehole VTO -14 Nová Vieska pri Bodrogu (Eastern Slovakia). In: 14th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference and 9th Polish Micropaleontological Workshop. Abstracts Volume. Grzybowski Foundation Special Publication No. 19. – Kraków : Grzybowski Foundation, 2013, 65-66. ISBN 13-978-83-88927-34-8.

Žecová, K., Boorová, D., 2013: Nové výsledky biostratigrafického výskumu lupkovského súvrstvia v antiklinoriálnom pásme Malého Bukovca (duklianska jednotka).  Mineralia Slovaca, 45, 4, 175-184. ISSN 0369-2086.

Filo, I.,†Siráňová, Z., Žecová, K., Vaneková, H., 2014: Tektonické vzťahy, vnútorná náplň a korelačné aspekty horninových komplexov v oblasti severného a južného veporika, časť: Paleogén Breznianskej kotliny T-01/11. In Hraško a kol., 2014: Geologické práce, Správy 124, ŠGÚDŠ, Bratislava, s. 31.

Teťák, F. (ed.), Kováčik, M., Pešková, I., Nagy, A., Buček, S., Maglay, J., Vlačiky, M., Laurinc, D., Žecová, K., Zlinská, A., Liščák, P., Marcin, D., Žilka, A., Kucharič, Ľ., Gluch, A., Baláž, P., 2016: Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Biela Orava v mierke 1: 50 000. MŽP SR / ŠGÚDŠ, Bratislava, 223 s. ISBN 978-80-8174-016-9.

Žecová, K., 2017: Paleoecology of calcareous nannofossils from Paleogene formations of the Magura Unite in the Western Carpathians. Mineralia Slovaca, 49, 2, 141-156. ISSN 0369-2086.