vedúci oddelenia
Oddelenie: Oddelenie špeciálnych laboratórií
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Telefón: 02/59375382
Email: patrik.konecny@geology.sk
 
Zhrnutie

Po ukončení štúdia geológie v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK nastúpil na Geologický ústav Dionýza Štúra do laboratória elektrónovej mikroanalýzy, kde pôsobí dodnes. Venuje sa zdokonaľovaniu analytických postupov, vyvíjaniu nových metodík, rozvíja geochronológiu datovania hornín. Spolupracuje na geologických výskumných úlohách, kde sa špecializuje na petrológiu, geotermobarometriu a geochémiu mladých vulkanických alebo subvulkanických hornín.

 

Životopis

 • 1979 – 1983: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • 1983 – 1988: vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v odbore ložisková geológia ukončené štátnou záverečnou skúškou
 • 1990: nadobudnutie titulu doktor prírodných vied (RNDr.)
 • 1990 – 2002: doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave (PhD.).
 • od roku 1988 zamestnaný na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave, kde zotrval do súčasnosti.
 • od roku 2016 vedúci Oddelenia Špeciálnych laboratórií

Aktuálne projekty

 • 17 13: Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky – spoluriešiteľ. Téma: Časovo-priestorový model vývoja geologickej stavby a alkalicko-bazaltového vulkanizmu od pliocénu po súčasnosť na území Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny

Výskumné zameranie

 • Petrológia a geochémia vulkanických hornín (bazalty, andezity, ryolity), magmatických hornín (granodiotiry, diority)
 • elektrónová mikroanalýza (JEOL JCXA-733, CAMECA SX 100)
 • Vyvíjanie metodiky datovania hornín (monazit, uraninit, thorianit) v laboratóriu elektrónovej mikroanalýzy, spolupráca s ostatnými svetovými laboratóriami

Kompetencie

 • riadenie oddelenia špeciálnych laboratórií
 • odborná výskumná činnosť v oblasti petrológie a geochémie hornín
 • rozvoj metodík v laboratóriu elektrónovej mikroanalýzy

5 najvýznamnejších prác

Konečný, P., Kusiak, M.A., Dunkley, D.J. 2018: Improving U-Th-Pb electron microprobe dating using monazite age references. Chemical Geology, 484, 22-35.

Kusiak, M.A., Dunkley, D.J., Whitehouse, M.J.,  Wilde, S.A., Sałacińska, A., Konečný, P., Szopa, K. Gawęda, A., Chew, D., 2018: Peak to post-peak thermal history of the Saglek Block of Labrador: A multiphase and multi-instrumental approach to geochronology. Chemical Geology, 484, 210-223.

Petrík, I., Janák, M., Froitzheim, N., Georgiev, N., Yoshida, K., Sasinková, V., Konečný, P., Milovská, S. 2016: Triassic to Early Jurassic (c. 200 Ma) UHP metamorphism in the Central Rhodopes: evidence from U–Pb–Th dating of monazite in diamond‐bearing gneiss from Chepelare (Bulgaria). Journal of Metamorphic Geology, 34, 265-291.

Budzyń, B., Sláma, J., Kozub-Budzyń G.A., Konečný, P., Holický, I., Rzepa, G., Jastrzębski, M. 2018 Constraints on the timing of multiple thermal events and re-equilibration recorded by high-U zircon and xenotime: Case study of pegmatite from Piława Górna (Góry Sowie Block, SW Poland), Lithos, in press (accepted manuscipt).

Ondrejka, M., Putiš, M., Uher, P., Schmiedt, I., Pukančík, L., Konečný, P. 2016: Fluid-driven destabilization of REE-bearing accessory minerals in the granitic orthogneisses of North Veporic basement (Western Carpathians, Slovakia). Mineralogy and Petrology, 110, 561-580.

Konecny P., Siman, P., Holicky I., Janak M. & Kollarova, V. 2004: method of monazite dating using electron microprobe. Mineralia Slovaca, 36, 225-235, in Slovak, English abstract.