Oddelenie: Oddelenie špeciálnych laboratórií
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Telefón: 02/59375384
Email: viera.kollarova@geology.sk
 
Zhrnutie

Pracovník Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, Oddelenie špeciálnych laboratórií – Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy.

Životopis

 • 1986 – 1991: Štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geochémia. Téma diplomovej práce: Mineralógia a geochémia neoidných bazaltov Západných Karpát: niektoré problémy ich petrogenézy (školiteľ RNDr. P. Ivan, CSc.).
 • 1991 – 2000: Doktorandské štúdium (interná a externá forma) na Katedre geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce: Mineralógia, geochémia a petrológia neoidných vápenato-alkalických bazaltov a bazaltoidných andezitov stredného Slovenska (školiteľ RNDr. P. Ivan, CSc.).
 • 1995 – 1999: Odborný pracovník GEOFONDU Bratislava (od r. 1996 súčasť GS SR): spolupráca na projekte Metodika oceňovania nerastných surovinových zdrojov Strednej a Východnej Európy – Slovensko v spolupráci s Bureau of Mines USA; pracovník registra ložísk nerastných surovín SR; spolupráca na tvorbe bilancie zásob nerastných surovín SR
 • 1999 – súčasnosť: Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie špeciálnych laboratórií, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy

 

Aktuálne projekty

 • 17 13: Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky (spoluriešiteľ)
 • 13 16: Zabezpečovanie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – I. časť (spoluriešiteľ)

Výskumné zameranie

 • Neovulkanity stredného Slovenska – mineralógia, petrológia, geochémia

Kompetencie

 • Operátor elektrónového mikroanalyzátora
 • Mineralógia, petrológia a geochémia vulkanických hornín

Profesijné asociácie

 • Slovenská geologická spoločnosť (2009 – súčasnosť)
 • Slovenská mineralogická spoločnosť (2012 – súčasnosť)

 

5 najvýznamnejších prác

Kollárová, V. (2011): Plagioklasy, pyroxény a olivíny v bazaltických andezitoch z Turčeka: indikátory procesov v magmatickom systéme. Mineralia slovaca, 43, 3: s. 227 – 246

Kollárová V. – Hraško Ľ. (2009): Mineralógia a petrológia xenolitov podložia vo vrtoch centrálnej vulkanickej zóny Javoria. Mineralia slovaca, 41, 4: s. 457 – 476

Kollárová V. – Ivan P. (2003): Zoned clinopyroxenes from Miocene basanite, Banská Štiavnica – Kalvária (Central Slovakia): Indicators of complex magma evolution. Slovak Geological Magazine, 9, 4: s. 217 – 232

Šimon L. – Kollárová V. – Kováčiková M. – Šimonová B. (2013): Geologické mapovanie vulkanitov východne od Kysliniek v pohorí Poľana. Geologické práce, Správy. 122: s. 57 – 77

Šimon L. – Kollárová V. (2014): Litologická a petrografická charakteristika vzoriek z vrtov situovaných v centrálnej zóne stratovulkánu Poľana. Geologické práce, Správy. 123, s. 31 – 39