Oddelenie: Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213365
Email: natalia.bacova@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 2013 absolvovala doktorandské štúdium v odbore inžinierska geológia na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie získala na Sankt-Peterburgskej banskej univerzite (http://www.spmi.ru).

V súčasnosti je zamestnancom Štátneho geologického ústavu D. Štúra. Pracuje v regionálnom centre Košice so zameraním na hydrogeologický výskum a prieskum (zostavovanie základných hydrogeologických máp mierky 1 : 50 000, vyhľadávací hydrogeologický prieskum podzemných vôd a minerálnych vôd, monitorovanie environmentálnych záťaží).

Životopis

 • 1984 – 1989: vysokoškolské štúdium (Ing.). Sankt-Peterburgská banská univerzita (pôvodne: Leningradský banský inštitút G. V. Plechanova; banský inžinier – hydrogeológ /štúdijný odbor hydrogeológia na Fakulte geologického prieskumu/).
 • 2009 – 2013: doktorandské štúdium (PhD.). Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie. Téma dizertačnej práce: Minerálne vody flyšového pásma.
 • 2013 – súčasnosť: Vedecký pracovník, Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava – Regionálne centrum Košice.

Aktuálne projekty

 • 10 12: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (spoluriešiteľ)
 • 16 13: Základné hydrogeologické mapy a informačné systémy (riešiteľ čiastkovej úlohy 03 Región: Moldavská časť Košickej kotliny)
 • 13 16: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – I. časť (spoluriešiteľ)
 • 14 16: Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia SR (spoluriešiteľ)
 • 05 18: Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky (spoluriešiteľ)

Výskumné zameranie

 • Hydrogeológia, hydrogeochémia, minerálne vody

Kompetencie

 • Odborná spôsobilosť: geologický výskum, hydrogeologický prieskum

Profesijné asociácie

 • Slovenská asociácia hydrogeológov (1993 – súčasnosť)

 

 

5 najvýznamnejších prác

Bačová, N., 2009: K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát. Mineralia Slov., 41, 553.

Bačová, N., 2011: Makrochemické zloženie minerálnych vôd východoslovenského úseku flyšového pásma Západných Karpát. Mineralia Slov., 43, 147–156.

Bačová, N., 2009: Bromidy a jodidy v minerálnych vodách flyšového pásma a predhbne Západných Karpát. In: Fľaková, R., Ženišová, Z., Jašová, I., Ďuričková, A. (red.): Aktuálne trendy v hydrogeochémii. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie HYDROGEOCHÉMIA ´09, XII. Ročník (Bratislava, 18. – 19. jún 2009).

Bačová, N., Ženišová, Z., Michalko, J., 2015: Chemické zloženie minerálnych vôd Dudiniec, Santovky a Slatiny. Podzemná voda, XXI, 2, 63 – 82.

Bačová, N., Michalko, J., Komoň, J., 2016: Mineral waters of the Cigeľka Spa. Slovak Geol. Mag., 16, 2 (2016), 105 – 124.