Pracovisko: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s geovedným zameraním

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (na výberovom konaní predloží originál),

 

Popis pracovných činností:

Riadenie regionálneho centra po organizačnej i odbornej stránke a zabezpečovanie plnenia geologických úloh v jeho pôsobnosti.

 

Vedúci regionálneho centra zodpovedá za:

 • riadenie, koordináciu, usmerňovanie a kontrolu činností v regionálnom centre,
 • zabezpečovanie a dodržiavanie termínov pri plnení pracovných činností a úloh zamestnancov regionálneho centra,
 • správne a dochvíľne vypracovávanie súpisov vykonaných prác na úlohách riešených zamestnancami regionálneho centra, pri tom spolupracuje s príslušnými vedúcimi odborov a oddelení,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných organizačných a riadiacich dokumentov a dokumentov systému manažérstva kvality Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ) pri práci,
 • včasné, úplné a správne vybavovanie agendy regionálneho centra v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom,
 • prípravu podkladov pre ekonomickú, personálnu a právnu agendu ŠGÚDŠ, agendu zmluvných vzťahov, podkladov pre koncepcie, ročné a iné plány ŠGÚDŠ za regionálne centrum,
 • vytváranie vhodných pracovných podmienok zamestnancov pri výkone pracovných činností,

 

Ďalšie povinnosti vedúceho regionálneho centra:

 • podpisuje personálnu a účtovnú agendu (dochádzka, dovolenky, pracovné cesty, doprava, žiadanky a objednávky na materiál a pod.) v regionálnom centre, v súlade s platnými riadiacimi dokumentmi ŠGÚDŠ,
 • zabezpečuje dopravu referentskými vozidlami ŠGÚDŠ pre zamestnancov regionálneho centra,
 • rozhoduje o otázkach patriacich do pôsobnosti regionálneho centra v rozsahu poverenia generálneho riaditeľa ŠGÚDŠ,
 • v rozsahu poverenia a splnomocnenia generálneho riaditeľa uzatvára zmluvy na zabezpečovanie prevádzky administratívnych budov, terénnych základní, skladov a ostatného majetku v správe regionálneho centra,
 • na základe splnomocnenia generálneho riaditeľa zastupuje ŠGÚDŠ a plní povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo vzťahu k ostatným orgánom a organizáciám v regióne.

 

Spolupracuje s vedúcimi odborov a oddelení v otázkach týkajúcich sa zamestnancov regionálneho centra, zaradených do príslušného odboru a oddelenia, najmä pri:

 • určovaní pracovných náplní zamestnancov,
 • marketingovej činnosti,
 • tvorbe plánov a koncepcií ŠGÚDŠ,
 • predkladaní návrhov na členov poradných orgánov riaditeľa a pracovných komisií ŠGÚDŠ,
 • príprave návrhov zamestnancov na doktorandské štúdium a stáže,
 • predkladaní návrhov na zaradenie zamestnancov do príslušnej platovej triedy, návrhov osobných príplatkov, na ich úpravu a návrhov odmien,
 • predkladaní návrhov plánov zahraničných pracovných ciest, vzdelávania, dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej činnosti študentov,
 • kontrole kvality prác a pracovných činností a kontrole preberaných prác, súvisiacich s výkonom pracovných činností.

 

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • najmenej 10 rokov skúseností v oblasti vykonávania geologických prác,
 • najmenej 3 roky skúseností s riadením zamestnancov.

 

Ďalšie požiadavky na uchádzačov:

Znalosť:

 • zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
 • vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov,
 • vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 33/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • skúsenosti s prípravou a riadením projektov geologických úloh,
 • emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, schopnosť tímovej spolupráce, riadiace a manažérske schopnosti, osobná integrita a morálna bezúhonnosť,
 • práca s PC – Microsoft Office,
 • skúsenosti s prácou s databázami,
 • vodičský preukaz skupiny B.

 

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlásenie sa do výberového konania
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, zašlú uchádzači do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia (do 5. 5. 2021) na adresu: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava 11, s označením „VK RC Košice / Neotvárať.“
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum zaregistrovania v kancelárii generálneho riaditeľa. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Informácie o priebehu výberového konania
Postup pri výberovom konaní určuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa môže výberové konanie uskutočniť on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Šteffeková, lucia.steffekova@geology.sk, t.č. 02 59 37 51 22.

Dokumenty na stiahnutie: