Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov Slovenskej republiky (ďalej len BZVL). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne zostavuje tiež evidenciu ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky (ďalej len ELNN).
V súvislosti s prechodom na elektronické vypĺňanie výkazov VL-2017 o stave a zmenách zásob výhradných ložísk a LNN-2017 o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov si Vás dovoľujeme požiadať o:
kontaktné údaje zodpovednej osoby s registračnými údajmi:

typ používateľa (štatutár – zamestnanec);

titul pred menom; meno; priezvisko; titul za menom;

e-mail;

telefón (pevná linka); telefón (mobil)

 

elektronické vyplnenie, prostredníctvom aplikácie, výkazu o stave a zmenách zásob výhradných ložísk a výkazu o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov v termíne do 20. marca 2018

prípadné vyplnenie PDF výkazu (pečiatka nie je potrebná). Výkaz je potrebné uložiť ako NázovLožiska_NázovOrganizácie_2017 a odoslať na adresu vykazy[a]geology.sk.

 Výkaz VL-2017 o stave a zmenách zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky za rok 2017 žiadame vyplniť organizáciou, ktorá eviduje prípadne evidovala výhradné ložisklo v priebehu vykazovaného obdobia podľa § 10 banského zákona. Ak sa na vykazovanom výhradnom ložisku eviduje, v súlade s Rozhodnutím ministerstva o schválení zásob, viac druhov nerastov, organizácia vyplní, prípadne zašle príslušný výkaz pre každý nerast osobitne.
Výkaz LNN-2017 o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky za rok 2017 žiadame vyplniť organizáciou, ktorá eviduje zásoby, prípadne ich evidovala v priebehu vykazovaného obdobia podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov.
V prípade zmien ohraničenia ložiska nevyhradeného nerastu (rozšírenie, zmenšenie) a pri novom ložisku nevyhradeného nerastu Vás žiadame o vyplnenie doplňujúcich údajov pre ložiská nevyhradených nerastov – výkaz LNN-du-2017 a zaslanie príloh, z ktorých sa dá jednoznačne určiť ohraničenie ložiska (súradnice vrcholových bodov, prípadne mapa 1:10 000). Doplňujúce údaje pre ložisko nevyhradeného nerastu Vás žiadame zaslať na e-mailovú adresu vykazy[a]geology.sk.
Vzhľadom na to, že v uplynulom období sa vyskytli niektoré nepresnosti vo vykazovaní zmeny stavu zásob (predovšetkým ťažbou) upozorňujeme, že je nevyhnutné, najmä pri nerastoch evidovaných v objemových jednotkách (tis. m3), rozlišovať objemovú hmotnosť nerastu v prirodzenom stave v zemi ( „in situ“) od sypnej objemovej hmotnosti vydobytého nerastu v tzv. „nakyprenom stave“. Ich nesprávna aplikácia pri prepočte váhových jednotiek na objemové môže zapríčiniť až 35% chyby vo vykazovaní zmeny a pohybu zásob.
V prípade zmeny organizácie, ktorá ložisko evidovala v priebehu vykazovaného obdobia, nahláste túto skutočnosť na adresu vykazy[a]geology.sk.
Dokumenty na stiahnutie:

Výkaz-VL-2017

Výkaz-LNN-2017

Výkaz-LNN-du-2017

Pokyn-VL-2017

Pokyn-LNN-2017