Monitoring, informatika a dokumentácia

Činnosť archívu a dokumentácie – Geofondu

Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich pre MŽP SR zo zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov – vedenie evidencie prieskumných území, evidencie osvedčení o výhradných ložiskách, spracovávanie súhrnnej evidencie zásob nerastných surovín a vydávanie…

Geologický informačný systém – GeoIS II

Budovanie komplexného informačného systému v geológii – zabezpečovanie zberu, uchovávanie a poskytovanie geologických informácií na úrovni súčasných technických možností tvorby databáz, GIS-u a jeho prístupnosť cez internet užívateľom. Zodpovedný riešiteľ: Š. Káčer Termín splnenia úlohy / projektu: 31.12.2018 Forma výstupu: Záverečná správa geologickej úlohy

Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory

V súlade s geologickým zákonom 569/2007 Z. z., § 3, písmeno i) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti.…