Prehľadná geologická mapa kvartéru Slovenskej republiky
General Quarternary Geological Map of the Slovak Republic

1 : 200 000

pgm_kvarter-3

Zostavili / Compilation: Juraj Maglay – redaktor / editor, Martina Moravcová, Peter Ševčík, Martin Vlačiky, Ján Pristaš
Bratislava 2011