PREHĽADNÁ GEOLOGICKÁ MAPA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERAL GEOLOGICAL MAP OF THE SLOVAK REPUBLIC
1 : 200 000

HLAVNÝ REDAKTOR- EDITOR-IN-CHIEF:
Vladimír BEZÁK
REDAKTORI LISTOV – MAP SHEETS EDITORS:
Vladimír BEZÁK, Michal ELEČKO, Klement FORDINÁL, Ján IVANIČKA, Michal KALIČIAK, Vlastimil KONEČNÝ, Martin KOVÁČIK (Košice), Juraj MAGLAY, Ján MELLO, Alexander NAGY, Milan POLÁK, Michal POTFAJ

ZOSTAVITELIA MAPY- COMPILATION OF THE MAP:
Vladimír BEZÁK, Michal ELEČKO, Klement FORDINÁL, Ján !VANIČKA, Michal KALIČIAK, Vlastimil KONEČNÝ, Martin KOVÁČIK (Košice), Juraj MAGLAY, Ján MELLO, Alexander NAGY, Milan POLÁK, Michal POTFAJ, Anton BIELY, Ján BÓNA, Igor BROSKA, Stanislav BUČEK, Ivan FILO, Ľubomír GAZDAČKO, Pavol GRECULA, Pavel GROSS, Milan HAVRILA, Jozef HÓK, Ľubomír HRAŠKO, Stanislav JACKO st., Stanislav JACKO ml., Juraj JANOČKO, Ján KOBULSKÝ, Milan KOHÚT, Martin KOVÁČIK (Bratislava), Jaroslav LEXA, Ján MADARÁS, Alexander NAGY, Zoltán NÉMETH, Mária OLŠAVSKÝ, Dušan PLAŠIENKA, Ján PRISTAŠ, t Miloš RAKÚS, Jozef SALAJ, Pavol SIMAN, Ladislav ŠIMON, František TEŤÁK, Dionýz VASS, Jozef VOZÁR, Anna VOZÁROVÁ, Branislav ŽEC

VEDECKÍ REDAKTORI – SCIENTIFIC EDITORS:
KRYŠTALINIKUM / CRYSTALLINE: Vladimír BEZÁK, Igor BROSKA, PALEOZOIKUM / PALEOZOIC: Ján IVANIČKA, MEZOZOIKUM / MESOZOIC: Milan POLÁK, FLYŠOVÉ A BRADLOVÉ PÁSMO / FLYSCH AND KLIPPEN BELT: Michal POTFAJ, VNÚTORNÝ PALEOGÉN / INNER PALEOGENE: Stanislav BUČEK, Juraj JANOČKO, NEOVULKANITY / NEOVOLCANICS: Michal KALIČIAK, Vlastimil KONEČNÝ, Ladislav ŠIMON, NEOGÉN / NEOGENE: Michal ELEČKO, Klement FORDINÁL, Alexander NAGY, KVARTÉR / QUATERNARY: Juraj MAGLAY, Ján PRISTAŠ

VYSVETLIVKY K PREHĽADNEJ GEOLOGICKEJ MAPE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1 : 200 000

Editor: Vladimír Bezák

Autori: V. Bezák, A. Biely, I. Broska, J. Bóna, S. Buček, M. Elečko, I. Filo, K. Fordinál, Ľ. Gazdačko, P. Grecula, Ľ. Hraško, J. Ivanička, S. Jacko st., S. Jacko ml., J. Janočko, M. Kaličiak, J. Kobulský, M. Kohút, V. Konečný, M. Kováčik (Bratislava), M. Kováčik (Košice), J. Lexa, J. Madarás, J. Maglay, J. Mello, A. Nagy, Z. Németh, M. Olšavský, D. Plašienka, M. Polák, M. Potfaj, J. Pristaš, P. Siman, L. Šimon, F. Teťák, A. Vozárová, J. Vozár a B. Žec

PREHĽADNÁ GEOLOGICKÁ MAPA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERAL GEOLOGICAL MAP OF THE SLOVAK REPUBLIC

1 : 200 000

LEGENDA / LEGEND

Vedúci projektu a hlavný redaktor / Project Leader and Editor-in-Chief: Vladimír Bezák
Vedeckí redaktori / Scientific editors:

Kryštalinikum / Crystalline: Vladimír Bezák, Igor Broska
Paleozoikum / Paleozoic: Ján Ivanička
Mezozoikum / Mesozoic: Milan Polák
Flyšové pásmo / Flysch Belt: Michal Potfaj
Vnútorný paleogén / Inner Paleogene: Stanislav Buček, Juraj Janočko
Neovulkanity / Neovolcanics: Michal Kaličiak, Vlastimil Konečný, Ladislav Šimon
Neogén / Neogene: Michal Elečko, Klement Fordinál, Alexander Nagy
Kvartér / Quaternary: Juraj Maglay, Ján Pristaš

Mapové listy / Map sheets:

25 – Bytča, 34 – Malacky, 44 – Bratislava 

Zostavili / compilation:
25 – Bytča

Michal Potfaj – redaktor / editor,
František Teťák, Klement Fordinál

34 – Malacky

Klement Fordinál – redaktor / editor,
Juraj Maglay, Dušan Plašienka, Michal Potfaj, Stanislav Buček, Vladimír Bezák, Igor Broska, Mário Olšavský

44 – Bratislava

Juraj Maglay – redaktor / editor,
Ján Pristaš, Klement Fordinál, Alexander Nagy, Dušan Plašienka, Milan Kohút, Vladimír Bezák, Igor Broska, Stanislav Buček

Mapový list / Map sheet:

26 – Žilina

Zostavili / compilation: Milan Polák – redaktor listu / sheet editor, Michal Potfaj, Ivan Filo, Igor Broska, Milan Kohút, Ján Mello, Vladimír Bezák, František Teťák, Pavel Gross, Anton Biely, † Miloš Rakús , Jozef Hók, Jozef Vozár, Alexander Nagy, Juraj Maglay

Mapový list / Map sheet:

27 – Poprad

Zostavili / compilation: Milan Polák – redaktor/editor, Juraj Janočko, Stanislav Jacko ml., Michal Potfaj, Michal Elečko, Milan Kohút, Igor Broska, Juraj Maglay

Mapový list / Map sheet:

28 – Svidník

Zostavili / compilation: Michal Potfaj a M. Kováčik – redaktori / editors, Ján Bóna, Branislav Žec, Ján Pristaš, Juraj Maglay

Mapový list / Map sheet:

35 – Trnava

Zostavili / compilation: Michal Elečko – redaktor / editor, Juraj Maglay, Ján Pristaš, Klement Fordinál, Alexander Nagy, Vlastimil Konečný, Ladislav Šimon, Michal Potfaj, Pavel Gross,. Jozef Salaj, Milan Polák, Ján Mello, Milan Havrila, Ján Ivanička, Stanislav Buček, Mário Olšavský, Milan Kohút, Martin Kováčik, Vladimír Bezák, Anna Vozárová,. Jozef Hók, Igor Broska, Ján Madarás

Mapový list / Map sheet:

36 – Banská Bystrica

Zostavili / compilation: Vladimír Bezák, Milan Polák a Vlastimil Konečný

– redaktori/editors, Anton Biely, Michal Elečko, Ivan Filo, Jozef Hók, Ľubomír Hraško, Milan Kohút, Jaroslav Lexa,
Ján Madarás, Juraj Maglay, Ján Mello, Mário Olšavský, Ján Pristaš, Pavol Siman, Ladislav Šimon, Dionýz Vass,
Jozef Vozár

Mapový list / Map sheet:

37 – Košice

Zostavili / compilation: Ján Mello a Ján Ivanička – redaktori/editors, Pavol Grecula, Juraj Janočko, Stanislav Jacko st., Michal Elečko, Ján Pristaš, Dionýz Vass, Milan Polák, Jozef Vozár, Anna Vozárová, Ľubomír Hraško, Martin Kováčik, Vladimír Bezák, Anton Biely, Zoltán Németh, Ján Kobulský, Ľubomír Gazdačko, Ján Madarás, Mário Olšavský

Mapový list / Map sheet:

38 – Michalovce

Zostavili / compilation: Michal Kaličiak, Michal Elečko a Vlastimil Konečný – redaktori / editors, Dionýz Vass, Ján Pristaš, Michal Potfaj, Ján Kobulský, Anna Vozárová, Stanislav Jacko jr., Milan Polák

Mapový list / Map sheet:

45 – Nitra

Zostavili / compilation: Alexander Nagy – redaktor / editor, Juraj Maglay, Klement Fordinál, Vlastimil Konečný, Jozef Hók

Mapové listy / Map sheets:

46 – Lučenec, 47 – Rimavská Seč

Zostavili / compilation: Michal Elečko a Vlastimil Konečný – redaktori / editors, Dionýz Vass, Ján Pristaš, Alexander Nagy, Milan Havrila, Martin Kováčik