Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, IČO 31753604, zriadeným zriaďovacou listinou vydanou rozhodnutím MŽP SR zo dňa 14. 7. 2015 č. 25/2015 – 1.6. (ďalej len „predávajúci“), a kupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho geology.sk.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku predávajúceho, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku“) a zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“). Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.
 4. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a s reklamačným poriadkom predávajúceho a súhlasí s nimi.

Článok II
Výklad pojmov

 1. Pod predávajúcim sa rozumie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11, IČO 31753604.
 2. Pod kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho geology.sk.
 3. Pod spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Pod tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho na nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.geology.sk.
 5. Pod objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý adresuje kupujúci predávajúcemu s cieľom získať ním ponúkaný tovar.
 6. Pod kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.geology.sk, uzavretá spôsobom uvedeným v článku III týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok III
Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.geology.sk. Kupujúci v objednávke uvedie všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými údajmi požadovanými vo formulári, e-mailový a/alebo telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania. Ak objednávka neobsahuje všetky vyžadované náležitosti, považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné s ohľadom na poskytnuté údaje) a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov objednávky a na jej doplnenie. Momentom doručenia doplňujúcich údajov predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 2. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje.
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV bod 4 týchto všeobecných obchodných podmienok).

Článok IV
Cena a platobné podmienky

 1. Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2 tohto článku, platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu.
 2. Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho ako „Cena“.
 3. V kúpnej cene podľa bodu 2 tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu (poštovné) a balné zakúpeného tovaru.
 4. Pri objednávkach (zásielkach) dodávaných Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky sa k cene objednávky účtuje poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty.
 5. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.
 6. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov za dodanie tovaru.
 7. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.
 8. Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
  • v hotovosti pri osobnom odbere,
  • na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa),
  • prevodom na účet.
 9. Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade („faktúre“).
 10. Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.
 11. V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu zmluvy podľa článku V bod 4 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ak kupujúci svoju objednávku stornuje (článok III bod 2, článok V bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho e-mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.
 12. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VI odsek 2 týchto všeobecných obchodných podmienok), je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

Článok V
Dodacie podmienky

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sa vybavujú v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, maximálne však do 14 pracovných dní. Ak sa kupujúcemu zdá lehota vybavovania objednávky príliš dlhá (t. j. presiahne orientačný expedičný čas), má právo kedykoľvek pred odoslaním objednávky predávajúcim svoju objednávku stornovať. Stornovanie (zrušenie) objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.
 2. Dĺžka expedičnej doby sa udáva v pracovných dňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1 – 3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí aj od konania tretích strán, predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.
 3. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal), predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a sa predávajúci a kupujúci nedohodnú o náhradnom plnení za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od počiatku ruší. Stornovanie objednávky oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.
 4. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.
 5. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom doručovateľa – Slovenskej pošty, a. s. Kupujúci si objednaný tovar môže prevziať aj osobne v sídle predávajúceho na adrese Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 alebo Jesenského 8, 040 01 Košice.
 6. Objednávku je možné dodať aj po častiach. O rozdelenie objednávky môže kupujúci požiadať najmä kvôli urýchlenému dodaniu jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže objednávku rozdeliť najmä kvôli jej lepšiemu doručeniu. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.
 7. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.
 8. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Článok VI
Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku spotrebiteľ/kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 2. V prípade kníh dodávaných v ochrannom obale je spotrebiteľ/kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pokiaľ knihu nerozbalil [§ 7 ods. 6 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z.], a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 alebo e-mailom na adresu predajna@geology.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu tovar späť na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar je vhodné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom, a kópiu ústrižku od doručovateľa. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a musí byť kompletný (vrátane príslušenstva).
 3. Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu, pretože predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.
 4. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Článok VII
Ochrana osobných údajov

 1. Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len na zabezpečenie realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Údaje sa neposkytujú žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho s cieľom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a ponúkania služieb a tovarov predávajúceho, zasielania informácie o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne až do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.geology.sk. Písomnou dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim sa môže vylúčiť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne jednotlivých ich ustanovení.
 2. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

Reklamačný poriadok

Záručná lehota a reklamácie tovaru

Záručná lehota na tovar zakúpený v internetovom obchode geology.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu predajna@geology.sk alebo telefonicky v pracovné dni na číslo 02/593 751 14. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte (uvedené kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11. Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našich predajniach máp a publikácií na adresách: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 alebo ŠGÚDŠ, Jesenského 8, 040 01 Košice.

Po doručení reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

Pri identifikácii chyby reklamovaného tovaru postupujeme podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné chyby sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu alebo na vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, máte právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade uznania reklamácie vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. Máte aj právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie vás budeme informovať bezprostredne po skončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom vám bude doručený reklamačný protokol.

V prípade, ak si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak využijete právo na odborné posúdenie podľa doloženého kontaktu, náklady spojené s odborným posúdením tovaru, ako aj všetky ostatné súvisiace náklady bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako zákazník môžete znova uplatniť reklamáciu v prípade, ak sa preukáže naša zodpovednosť za chybu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná lehota neplynie. Do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie sme povinní uhradiť vám všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná s ňou súvisiaca doplnková zmluva.

            V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinní uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy, resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov). V takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11.

Tovar odporúčame zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme vám poslali s tovarom, a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne v našich predajniach máp a publikácií na adresách: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 alebo ŠGÚDŠ, Jesenského 8, 040 01 Košice.

Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za dodržanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník.

Tovar nám, prosím, doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru.

Kúpnu cenu vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar.

Pri odstúpení od zmluvy vám budú rovnako refundované náklady na dodanie tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý vám ponúkame (t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám tovar vrátime na vaše náklady.