Vedecká rada je zriadená na základe Štatútu a organizačného poriadku ŠGÚDŠ. Je poradným orgánom riaditeľa v otázkach vedecko-výskumnej činnosti a v otázkach koncepcií výskumu a hodnotenia vedeckej úrovne výskumnej činnosti.

Zloženie Vedeckej rady ŠGÚDŠ:

Predseda vedeckej rady:

RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.  (tel.: ++421-2-59375163, +421905753911)

Tajomník vedeckej rady:

RNDr. Jozef Kordík, PhD.  (tel.: ++421-2-59375234)

Členovia vedeckej rady:

Ing. Katarína Bokšanská
RNDr. Radovan Černák, PhD.
RNDr. Klement Fordinál, PhD.
RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.
RNDr. Patrik Konečný, PhD.
RNDr. Jozef Kordík, PhD.
RNDr. Dušan Kúšik, PhD.
RNDr. Pavel Liščák, CSc.
RNDr. Peter Malík, CSc.
RNDr. Martina Moravcová, PhD.
Ing. Zoltán Németh, PhD.
Mgr. Ondrej Pelech, PhD.
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
RNDr. Ján Madarás, PhD., Ústav vied o Zemi SAV