Vedecká rada je zriadená na základe Štatútu a organizačného poriadku ŠGÚDŠ. Je poradným orgánom riaditeľa v otázkach vedecko-výskumnej činnosti a v otázkach koncepcií výskumu a hodnotenia vedeckej úrovne výskumnej činnosti.

Zloženie Vedeckej rady ŠGÚDŠ:

Predseda vedeckej rady:

RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.  (tel.: ++421-2-59375163+421-2-59375163)

Tajomník vedeckej rady:

RNDr. Jozef Kordík, PhD.  (tel.: ++421-2-59375234+421-2-59375234)

Členovia vedeckej rady:

RNDr. Klement Fordinál, PhD.
RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.
Mgr. Róbert Jelínek, PhD.
RNDr. Patrik Konečný, PhD.
RNDr. Jozef Kordík, PhD.
RNDr. Pavel Liščák, CSc.
Ing. Daniela Mackových, CSc.
RNDr. Peter Malík, CSc.
RNDr. Martina Moravcová, PhD.
Ing. Zoltán Németh, PhD.
Ing. Ľubomír Petro, CSc.
RNDr. Igor Slaninka, PhD.
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. – generálny riaditeľ HBP a.s., predseda SBK
Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc. – Prírodovedecká fakulta UK
Doc. RNDr. Ján Soták, DrSc. – Geologický ústav SAV