Vedúca knižnice: Mgr. Katarína Koblišková

Ústredná geologická knižnica je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín. Je koordinačným, metodickým a poradenským pracoviskom pre knižnice regionálnych centier ŠGÚDŠ.

Činnosť:

  • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty,
  • poskytuje komplexné knižnično – informačné služby,
  • bibliograficky registruje a uchováva publikačnú činnosť vedeckých pracovníkov ŠGÚDŠ.

Knižničný fond obsahuje:

  • monografie, zborníky z konferencií,
  • periodiká,
  • mapy, atlasy, vysvetlivky, separáty, slovníky.

Služby Ústrednej geologickej knižnice

kniznica3