RNDr. Alena Klukanová, CSc.

Dátum narodenia: 25. máj 1956

Vzdelanie:

 • 1971 – 1975:  Gymnázium Jura Hronca Bratislava
 • 1975 – 1980:  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor geológia, špecializácia Inžinierska geológia a hydrogeológia

Ďalšie vzdelanie:  

 • 1980 –  Obhajoba rigoróznej práce, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor inžinierska geológia  (RNDr.  – doktor prírodných vied)
 • 1989 –  Obhajoba kandidátskej práce, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor inžinierska geológia  (CSc. – kandidát geologických vied)
 • 1991 –    Postgraduál z kvartérnej geológie, Peking University, Čína
 • 2007 –    Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Doterajšia riadiaca a riešiteľská činnosť:

 • 1980 – 1983:   zástupca vedúceho oddelenia inžinierskej geológie, odborný asistent, spoluriešiteľ geologických úloh
 • 1983 – 1989:  zástupca vedúceho oddelenia inžinierskej geológie, odborný pracovník, zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ geologických úloh
 • 1989 – 1993:   zástupca vedúceho oddelenia inžinierskej geológie, vedecký pracovník, zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ geologických úloh
 • 1993 – 2008: vedúca oddelenia inžinierskej geológie, zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ geologických úloh, vedúca Strediska čiastkového monitorovacieho systému geologické faktory (ČMS GF), manažment a odborné vedenie Strediska ČMS GF
 • od 2008 –      námestník riaditeľa pre geológiu a projekty
 • od 2008 –      národný delegát a kontaktná osoba v EuroGeoSurveys (Slovakian Contact Person 1)

Profesionálna špecializácia:

 • Geologický výskum, inžinierskogeologický prieskum, prieskum geológie životného prostredia a monitoring geologických faktorov životného prostredia.

Odborná spôsobilosť:

 • 1993 –          Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác v odbore inžinierska geológia, geológia životného prostredia ako zodpovedný zástupca právnickej osoby, v odbore geologický výskum, inžinierska geológia, geológia životného prostredia ako zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
 • 1994 – 2005:  Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov
 • 1995 –           Odborná spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v odbore geológia

Ďalšie odborné aktivity:

 • 2004 –           Člen Slovenskej geologickej rady
 • 1994 –           Člen skúšobnej komisie pre overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác – menovaná ministrom životného prostredia SR
 • 1999 – 2004   Konzultant vo veciach odpadov () – menovaná ministrom životného prostredia SR
 • 1995 –           Člen Zboru konzultantov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie – menovaná ministrom životného prostredia SR
 • 1993 – 1996, 2002 – 2004, 2008,  Člen Vedeckej rady GÚDŠ a ŠGÚDŠ
 • 1994 – 1997:  Člen redakčnej rady časopisu Slovak Geological Magazíne
 • 1994 – 1997:  Člen redakčnej rady Vysvetlivky ku geologickým mapám
 • 1997 –           Člen redakčnej rady časopisu Geologické práce. Správy
 • 2005 –           Vedecký redaktor Slovak Geological Magazíne
 • 2005 –           Člen vydavateľskej rady ŠGÚDŠ
 • Člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 12-03-9 Inžinierska geológia
 • Člen skúšobnej komisie pre štátne skúšky magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore geológia, špecializácia všeobecná geológia na PRIF UK
 • Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky (neskôr pre štátne skúšky magisterského stupňa štúdia) v študijnom odbore geológia, špecializácia inžinierska geológia a hydrogeológia na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK  od r. 1994 – 2003
 • INQUA Loess Commission – riadny člen od r. 1995
 • IAEG – Geological hazards Commission  – člen, Mapping Commission  – člen
 • EuroGeoSurveys Working Group on Geohazards – člen

Členstvo v profesných organizáciách:

 • Slovenská asociácia inžinierskych geológov (SAIG) – konateľ, podpredseda
 • International Association for Engineering Geology and Environment (IAEG) – člen národnej skupiny
 • Slovenská geologická spoločnosť – člen

Tvorba národných koncepcií:  

 • Koncepcia dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí. Dokumenty – príloha Vestníka MŽP SR. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, s. 5 – 17, 2000 – spoluautor
 • Národná stratégia trvaloudržateľného rozvoja v Slovenskej republike – spoluautor
 • Koncepcia trvalo udržateľného využívania zdrojov horninového prostredia. Dokumenty – príloha Vestníka MŽP SR. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, 28 s., 2002
 • Spolupráca na Koncepcii geologického výskumu a prieskumu  1994, 2002, 2007
 • Koncepcia zostavovania geologických máp v mierke 1:50 000 pre potreby Integrovaného manažmentu krajiny. ŠGÚDŠ Bratislava. 13 s., 2003

Publikačná a Editačná činnosť  

 • Počet publikácií:     cca 75
 • Počet citácií:           cca 90
 • Editor zborníkov:            5