Zameranie

  • Tvorba koncepcií a koordinovanie medzinárodných projektov EU a iných medzinárodných organizácií.
  • Tvorba koncepčných a strategických dokumentov v rámci multilaterálnej a bilaterálnej spolupráce.
  • Reprezentovanie ústavu v zahraničí (prednášky, postre a iná propagácia).
  • Koordinácia aktivít oficiálnej rozvojovej pomoci v zmysle strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci a národných programov oficiálnej rozvojovej pomoci.
  • Koordinácia aktivít Európskej geologickej služby, iniciatív Európskej únie ako Európske inovačné partnerstvá, Európsky výskumný priestor a i..
  • Sprostredkovanie dôležitých informácii v rámci medzinárodných a zahraničných vzťahov.
  • Zabezpečovanie kontaktov a monitorovanie bilaterálnych dohôd o spolupráci s inštitúciami geologických služieb Európskej únie a sveta.
  • Zabezpečovanie zahraničných návštev na pôde ústavu a spolupráca pri tvorbe agendy pre zahraničného partnera.
  • Monitorovanie plánov a správ zahraničných pracovných ciest.
  • Poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy, implementácie a hodnotenia programov a projektov v rámci ústavu.