Vedúci oddelenia: RNDr. Ladislav Martinský

Oddelenie vydavateľstva ŠGÚDŠ a propagácie zabezpečuje vydávanie rôznych druhov publikácií spolu s ich predajom, prezentáciu ústavu na webe, výstavách, formou tlačenej propagácie a rôznymi ďalšími činnosťami. Oddelenie buduje a aktualizuje webovú stránku ústavu a zabezpečuje správu domén využívaných na ústave. Kompletne graficky a technicky spracováva tlačené materiály od vizitiek, cez ročenky až po veľkoformátové plagáty prezentujúce jednotlivé činnosti ústavu.

Činnosť:

 • Edičná, vydavateľská a výrobná činnosť periodickej a neperiodickej vedeckej a odbornej literatúry: časopisov, vysvetliviek k mapám, monografií, slovníkov, atlasov a príležitostných publikácií.
 • Technické a grafické spracovanie publikácií, príprava tlačových podkladov.
 • Komplexné služby v oblasti využívania publikácií a máp (priamy predaj a odbyt publikácií a máp, vybavovanie objednávok, distribúciu povinných a pracovných výtlačkov a skladovanie a evidenciu zásob).
 • koordinuje všetky aktivity ŠGÚDŠ v oblasti propagácie,
 • zabezpečuje účasť ŠGÚDŠ na výstavách a veľtrhoch organizačne, materiálovo a grafickými návrhmi,
 • zabezpečuje prezentáciu ústavu na internete, vypracováva grafický návrh, technicky realizuje a napĺňa internetovú stránku ústavu, prevádzkuje on-line predajňu,
 • zabezpečuje registráciu a správu všetkých internetových domén využívaných na ústave,
 • vypracováva grafické návrhy z vlastných podkladov ako aj z podkladov odborných pracovníkov,
 • vyrába postery pre propagačné účely a prezentáciu odborných pracovníkov na tuzemských i zahraničných konferenciách,
 • pripravuje návrhy tlačených propagačných materiálov ŠGÚDŠ a zabezpečuje ich realizáciu,
 • vyrába tlačové a grafické materiály propagujúce produkty a služby ŠGÚDŠ,
 • vydáva Ročenku ústavu a Geozvesti – časopis o aktualitách na ústave – kompletná výroba od grafického návrhu až po tlač.
 • vypracováva grafické návrhy a vyrába tlačoviny dennej potreby a rôzne príležitostné tlačoviny – hlavičkový papier, vizitky, štítky na dvere, novoročenky, pozvánky na rôzne akcie, programy akcií, cirkuláre konf. a seminárov,
 • vypracováva grafické návrhy propagačných predmetov – reklamná igelitová taška, ťažítka z kameňa, medaila k 60. výročiu založenia ŠGÚDŠ,
 • vyhotovuje fotografickú dokumentáciu z oficiálnych podujatí organizovaných ústavom,
 • tlačí a knihársky spracováva publikácie vydávané ŠGÚDŠ a aj pre externých zadávateľov na produkčnom tlačovom stroji Konica Minolta Bizhub PRO C 6500 Pe.