Komisia pre aprobáciu geologických máp Slovenskej republiky (dalej len „komisia“) je zriadená na základe Štatútu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, čl. 4. ako poradný orgán riaditeľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (dalej len „riaditeľa“) v oblasti schvaľovania a vydávania oficiálnych geologických máp z územia Slovenskej republiky a to tlačou alebo digitálnou formou.
Činnosť Aprobačnej komisie sa riadi štatútom komisie na aprobáciu geologických máp.
Aprobačnému schváleniu podliehajú všetky geologické mapy, ktoré sú hradené zo štátneho rozpočtu a zostavené na základe Smerníc MŽP SR.

Zloženie aprobačnej komisie ŠGÚDŠ:

Predseda Aprobacnej komisie:

 • RNDr. Klement Fordinál, PhD.
  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
  Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
  Tel.: +421-2-59375448, +421-2-59375448

Tajomník:

 • Mgr. Ondrej Pelech, PhD.

Členovia aprobačnej komisie:

 • RNDr. Radovan Černák, PhD.
 • Roman Fritzman
 • RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.
 • RNDr. Štefan Káčer
 • RNDr. Jozef Kordík, PhD.
 • RNDr. Dušan Kúšik, PhD.
 • RNDr. Pavel Liščák, CSc.
 • RNDr. Juraj Maglay, PhD.
 • RNDr. Peter Malík, CSc.
 • RNDr. Alexander Nagy, CSc.
 • Ing. Zoltán Németh, PhD.
 • Mgr. Ondrej Pelech, PhD.
 • RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
 • RNDr. Marian Zlocha, CSc.
 • RNDr. Ivan Baráth, CSc., sekcia geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného
  prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR

 • RNDr. Ivan Baráth, CSc.