Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS

Plašienka, D.

The Carpathian Klippen Belt and types of its klippen – an attempt at a genetic classification
Karpatské bradlové pásmo a typy jeho bradiel – pokus o genetickú klasifikáciu

1

Pelech, O., Józsa, Š. & Fajdek, P.

Fold deformation of the Fatricum – a case study from the Banka section (Považský Inovec Mts., Slovakia)
Vrásová deformácia fatrika – prípadová štúdia z profilu Banka (Považský Inovec, Slovensko)

25

Csibri, T., Lačný, A., Putiška, R., Dostál, I. & Kušnirák, D.

The depth range and possible continuation of the Havranická jaskyňa cave system revealed by geological methods and electrical-resistivity tomography (ERT), the Malé Karpaty Mts., Slovakia

Hĺbkový rozsah a možné pokračovanie jaskynného systému Havranickej jaskyne, zistené geologickými metódami a elektrickou odporovou tomografiou (ERT), Malé Karpaty

37

Teťák, F.

Simple processing and retilting of the oriented lineations and its application in paleocurrent analysis
Jednoduché spracovanie a sklápanie usmernených lineácií a jeho aplikácia pri paleoprúdovej analýze

47

Radvanec, M., Németh Z.

Variscan epidote-eclogite, blueschists and pumpellyite-actinolite facies Cpx/Sr-rich epidote-metagabbro blocks exhumed in Carboniferous, with Permian amphibolite facies overprint (Gemeric unit, Western Carpathians)
Variská metamorfóza exhumovaných blokov metagabra bohatého na Cpx a Sr epidot v karbónskej epidotovo-eklogitovej fácii, fácii modrých bridlíc a pumpellyitovo-aktinolitovej fácii s permským prepracovaním v amfibolitovej fácii (gemerikum, Západné Karpaty)

55