<p style=“text-align: center;“>Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.</p>

<div align=“center“><strong><u>Obsah – Content</u></strong></div>
<table border=“0″ width=“100%“ cellspacing=“3″ cellpadding=“3″ align=“center“>
<tbody>
<tr>
<td colspan=“2″><u><strong>PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS </strong></u><strong>
</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Kamenický, J.</i></div>
<div><b>Návrh IUGS na klasifikáciu a nomenklatúru plutonických hornín</b></div></td>
<td valign=“middle“>1</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Kamenický, L.</i></div>
<div><b>Rozmiestnenie a genéza mezo- a kenozoického magmatizmu v Západných Karpatoch</b></div>
<div>Distribution and genesis of mesozoic and cenozoic magmatism</div>
<div>in the West Carpathians</div></td>
<td valign=“top“>13</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Mock, R.</i></div>
<div><b>Über Trias-Conodonten und einige probleme der Trias-Stratigraphie der Westkarpaten</b></div>
<div>O triasových konodontoch a niektorých problémoch stratigrafie triasu</div>
<div>Západných Karpát</div></td>
<td valign=“top“>27</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Varga, I.</i></div>
<div><b>Petrochemická a petrometalogenetická charakteristika gemeridných žúl</b></div>
<div>Petrochemical and petrometallogenic properties of the gemerides granite</div></td>
<td valign=“top“>35</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Drnzíková, L., Mandáková, K., Drnzík, E. &amp; Baran, J.</i></div>
<div><b>Kritériá cínonosnosti a metalogenetickej špecializácie niektorých typov granitov </b><b>Spišsko-gemerského rudohoria</b></div></td>
<td valign=“top“>53</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Hovorka, D.</i></div>
<div>Recenzia</div>
<div>Dobrecov, N. D. – Sobolev, V. S. – Chlestov, V. V.: <b>Faciji regionaľnogo metamorfizma umerennych davlenij</b></div></td>
<td valign=“top“>60</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Filo, M.</i></div>
<div><b>Výsledky smerovej analýzy magnetických a geologických máp Spišsko-gemerského rudohoria</b></div>
<div>Results of trend analysis of magnetic and geological maps of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.</div></td>
<td valign=“top“>61</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Losert, J.</i></div>
<div>Recenzia</div>
<div>J. Verhoogen, F. J. Turner, L. E. Weiss, C. Wahrhafftig: <b>The Earth – an introduction </b><b>to physical geology</b></div></td>
<td valign=“top“>70</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Gabčo, R. &amp; Klinec, A.</i></div>
<div><b>Príspevok k poznaniu geológie územia na styku kaledónskej a hercýnskej zóny v severnom Mongolsku</b></div></td>
<td valign=“top“>71</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Drnzík, E.</i></div>
<div><b>Koncentrácie kasiteritu v alúviu Medvedieho potoka a možnosti ich vyhľadávania v okolí hnileckých granitov</b></div>
<div>Concentrations of cassiterite in the alluvium of the Medvedí potok brook and possibilities of their prospection in the surroundings of the Hnilec granites</div></td>
<td valign=“top“>83</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Kašpar, P. &amp; Ulrych, J.</i></div>
<div>Recenzia</div>
<div>V. V. Ljachovič: <b>Redkie elementy v akcessornych miněralach granitoidov</b></div></td>
<td valign=“top“>90</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Kašpar, P.</i></div>
<div>Recenzia</div>
<div>G. V. Vojtkevič: <b>Proischožděnije i chimičeskaja evolucija Zemli</b></div></td>
<td valign=“top“>90</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Greguš, J.</i></div>
<div><b>Ťažké minerály z terciérnych sedimentov Breznianskej kotliny</b></div>
<div>Heavy Minerals from Tertiary Sediments of the Breznianska kotlina</div>
<div>(Brezno basin)</div></td>
<td valign=“top“>91</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Korim, M.</i></div>
<div><b>Poznámky k antimonitovému zrudneniu na Kremnickom Šturci</b></div></td>
<td valign=“top“>99</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Mihálik, A., Konečný, V. &amp; Valach, J.</i></div>
<div><b>Výskyt pyrofylitu v hydrotermálne premenených neovulkanitoch Javoria </b></div>
<div><b>(Stredné Slovensko)</b></div>
<div>Occurrence of pyrophyllite in hydrothermally altered neovolcanics of the Javorie Mts. (central Slovakia)</div></td>
<td valign=“top“>105</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“><b>Zo života SGS</b></td>
<td valign=“top“>113</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Kleinertová, V.</i></div>
<div><b>Výskum organickej hmoty v horninách na príklade vzoriek bridlíc z kryštalinika Malých Karpát</b></div></td>
<td valign=“top“>125</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Ďurica, D. &amp; Roth, Z.</i></div>
<div><b>Perspektívy prieskumu uhľovodíkov na šelfoch Európy</b></div></td>
<td valign=“top“>129</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Herčko, I.</i></div>
<div><b>Hugo Böckh (1874 – 1931)</b></div></td>
<td valign=“top“>137</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“>
<div><i>Herčko, I.</i></div>
<div><b>František Schafarzik (1854 – 1927)</b></div></td>
<td valign=“top“>139</td>
</tr>
<tr>
<td valign=“top“><i>Herčko, I.</i>
<strong>K. A. Zipser – autor prvej topografickej mineralógie Uhorska</strong></td>
<td valign=“top“>141</td>
</tr>
</tbody>
</table>