Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky

Detailné informácie pre celé územie SR o obsahoch chemických prvkov (stave znečistenia) v geologickom prostredí (environmentálne indikátory) a o ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva (zdravotné indikátory).
Viac informácií

Čiastkový monitorovací systém - Geologické faktory

Monitoring zameraný hlavne na tzv. geologické hazardy, t. j. škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré ohrozujú prírodné prostredie, a v konečnom dôsledku aj človeka.
Viac informácií

Digitálny model reliéfu

Rastrový digitálny model georeliéfu Slovenska s priestorovým rozlíšením 20 x 20 metrov zostrojený na základe digitalizovaných výškopisných údajov – vrstevníc a kót Základnej topografickej mapy M 1 : 10 000.
Viac informácií

Geológia v mobile

Mobilná aplikácia slúžiaca na získanie základných informácií o geologickej stavbe, skládkach odpadu, svahových deformácií a významných geologických lokalít.
Viac informácií
radon

Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí

Informácie o rádioaktivite z prírodných zdrojov v horninovom prostredí a v podzemných vodách.
Viac informácií