Organizácia: ŠGÚDŠ

Zoznam povinných osôb vedie v zmysle § 12 ods.4 zákona č. 3/2010 Z. z. (Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je transparentná organizačná podpora implementácie INSPIRE v SR. Tá spočíva v aktuálnom prehľade dotknutých subjektov, identifikácií gestorstva jednotlivých INSPIRE tém, vrátane zabezpečenia efektívneho zvyšovania miery povedomia a znalostí v problematike INSPIRE.


Príloha: 2  Téma: 4  Názov: Geológia                              


Povinná osoba (rezort): MŽP SR

Povinná osoba (organizácia): ŠGÚDŠ

Právny predpis: Zákon 569/2007 Z.z.o geologických prácach; Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon)


 


Príloha: 3  Téma: 20  Názov: Zdroje energie


Povinná osoba (rezort): MH SR, MŽP SR

Povinná osoba (organizácia): ŠGÚDŠ, Hlavný banský úrad

Právny predpis: Zákon 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva; Zákon 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)


 


Príloha: 3  Téma: 21  Názov: Zdroje nerastných surovín


Povinná osoba (rezort): MH SR, MŽP SR

Povinná osoba (organizácia): ŠGÚDŠ, Hlavný banský úrad

Právny predpis: Zákon 44/1988 Z.z. o ochrane a využití nerastného bohatstva; Zákon 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon)