Csicsay, K., Cipciar, A., Madarás, J., Fojtíková, L., Pažák, P. a Kysel, R., 2022: Správa o zemetrasení pri Banskej Bystrici 6. apríla 2022. Report on the earthquake near Banská Bystrica on April 6, 2022. Geologické práce, Správy, 138, 119 – 124.

DOI: https://doi.org/10.56623/gps.138.5

Abstrakt: V správe prezentujeme geofyzikálnu a geologickú interpretáciu slabého zemetrasenia, ku ktorému došlo 6. apríla 2022 o 19.04 hod. LSEČ (17.04 hod. UTC) s epicentrom medzi Šalkovou (miestna časť Banskej Bystrice) a Slovenskou Ľupčou. Lokálne magnitúdo zemetrasenia bolo stanovené na ML = 2,1 a na základe 101 makroseizmických dotazníkov z 21 lokalít na území Slovenska bola určená epicentrálna intenzita I0 = 4° EMS-98. Vypočítaný ohniskový mechanizmus zemetrasenia má extenzný charakter na zlome približne východno-západného smeru, čo podporuje teóriu o extenznom (poklesovom) režime tektonických jednotiek v zlomovej zóne čertovickej línie.

Kľúčové slová: zemetrasenie, epicentrum, magnitúdo, pokles, čertovická línia

Abstract: We present seismological and geological interpretations of the weak earthquake that occurred on April 6th, 2022 with epicenter between Šalková (suburb of Banská Bystrica) and Slovenská Ľupča. The local magnitude of the event was ML = 2.1. The earthquake was macroseismically observed in 21 localities (101 reports) on the territory of Slovakia with epicentral intensity 4° EMS-98. The estimated focal mechanism indicates a normal fault in approximately E-W direction. This favours the theory of an extension regime in the Čertovica tectonic zone.

Key words: earthquake, epicentre, magnitude, normal fault, Čertovica tectonic zone