Ondrus, P., 2022: Zhodnotenie dlhodobého monitorovania svahových deformácií a efektívnosti sanačných opatrení na zosuvnom území Nižná Myšľa. Evaluation of long-term slope deformation monitoring and remedial works effectiveness at landslide area Nižná Myšľa. Geologické práce, Správy, 138, 55 – 94.

DOI: https://doi.org/10.56623/gps.138.3

Abstrakt. V roku 2010 došlo v Nižnej Myšli k aktivácii rozsiahlych svahových deformácií, ktorými bola postihnutá veľká časť obce. Vzhľadom na rozsah postihnutého územia, závažnosť prejavov, a najmä katastrofické následky, ktoré spôsobili v zastavanej časti obce, boli svahové poruchy v Nižnej Myšli vyhodnotené ako druhý najničivejší zosuv v zdokumentovanej histórii Slovenska. Takmer bezodkladne po ničivej udalosti nasledoval podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorý poskytol informácie o rozšírení a charaktere svahových deformácií a priniesol prvé výsledky monitoringu. Monitorovacie aktivity prebiehajú nepretržite až dodnes. Postupom času boli dobudované siete monitorovacích objektov potrebných na sledovanie podpovrchových deformácií a vykonávanie režimových pozorovaní hladiny podzemnej vody. Monitorovanie prinieslo rozsiahly súbor dát za dlhšie časové obdobie. Vďaka tomu je zosuvné územie Nižná Myšľa územím, kde je vybudovaná najrozsiahlejšia sieť monitorovacích objektov. Súčasne s monitorovaním prebiehala hlavná aktivita – sanácia geologického prostredia v troch na seba nadväzujúcich etapách. Cieľom tejto práce je podať komplexný prehľad o vykonaných sanačných opatreniach, o dátovom súbore z monitoringu svahových deformácií a vybraných zložiek životného prostredia, ale najmä poskytnúť súhrnné zhodnotenie informácií získaných monitorovaním a poukázať na súvislosti vývoja meraných parametrov s vykonanými technickými sanačnými opatreniami. Z pravidelne sa opakujúcej analýzy a vyhodnotenia údajov vyplýva, že za celé obdobie pozorovania najzávažnejšie vyznievajú výsledky inklinometrických meraní celkových deformácií a ich prírastkov za jednotlivé etapy merania. Územie je charakteristické aj naďalej pretrvávajúcou aktivitou rozsiahlych zosuvov, najmä v južnej časti obce, ktorá bola aj v roku 2010 najviac postihnutá a predstavuje časť centrálnej zástavby Nižnej Myšle, ale aj v severnej časti na zosuvnom svahu od Staničnej ulice vrátane areálu základnej školy až po Hlavnú ulicu. Predovšetkým do týchto oblastí smerovali aj sanačné práce počas prvej, druhej a tretej etapy sanácie zosuvného územia. Napriek pomerne veľkému rozsahu sanačných prác a na základe zhodnotenia ich účinnosti môžeme konštatovať, že územie postihnuté svahovými poruchami bolo sanované len čiastočne, v závislosti od schválených finančných prostriedkov. Aj preto možno dosiaľ vykonané sanačné opatrenia považovať za neúplné, hlavne v súvislosti s pretrvávajúcou pohybovou aktivitou v jednotlivých častiach územia. Mali by byť dobudované podľa návrhov z vykonaných geologických prác a so zohľadnením výsledkov monitorovania. Podstatnou a nanajvýš dôležitou úlohou by malo byť postupné vykonanie sanačných prác tak, aby zabezpečili stabilitu územia v čo najvyššej možnej miere, pretože zabezpečiť úplnú stabilitu územia je vzhľadom na jeho rozsiahlosť, zložitosť pomerov a charakter svahových deformácií technicky a finančne nereálne. Z dlhodobého hľadiska je potrebné, aby sanačné práce zvýšili schopnosť územia odolávať podobným nepriaznivým klimatickým udalostiam, aké nastali v júni roku 2010.

Kľúčové slová: zosuvy, monitoring, sanácia, inklinometrické merania, stabilita svahu

Abstract: In 2010, extensive slope deformations were activated in Nižná Myšľa Village, which affected a large part of the village. Due to the extent of the affected area, the severity of the manifestations and especially the catastrophic consequences they caused in the built-up area of the village, the slope failures in Nižná Myšľa were evaluated as the second most destructive landslide event in the documented history of Slovakia. Almost immediately after the devasting event, a detailed engineering geological survey followed, which provided information on the extension, nature of slope deformations and became the basis for the design of the monitoring system. Monitoring activities have been ongoing since 2011 and continue to the present. By gradual upgrade of the monitoring objects network for monitoring subsurface deformations and for groundwater regime observations, a large data set was obtained over a longer period of time. Thanks to this, the Nižná Myšľa landslide area is one of the Slovak sites where the largest network of monitoring objects is built. At the same time by monitoring, the main activity took place – remediation of the geological environment in three successive stages. The aim of this work is to provide a comprehensive overview of the implemented remediation measures, an overview of dataset obtained from monitoring of slope deformations and selected environmental components, but mainly on the basis of these data, comprehensive evaluation of monitoring data obtained by monitoring and evaluation of the development of measured parameters with technical remediation measures. From the regularly repeated analysis of the parameters as well as from the evaluations results, the most significant results for the whole period of the site monitoring are the results of inclinometric measurements of total deformations and their increments for individual phases of measurement. The area is characterized by ongoing large-scale landslide activity, especially in the southern part of the village, which was also the most affected in 2010 and represents part of the central part of Nižná Myšľa, along with the northern part on the landslide from Staničná ulica Street, including the Elementary school area up to Hlavná ulica Street. In particular, remediation works during the first, second and third stages of the landslide remediation were directed to these areas. Despite a relatively large scope of remedy works and the evaluation of their effectiveness, the vast territory affected by slope failures was only partially rehabilitated depending on the approved funds. Therefore, even the remedial measures implemented so far are only partial, mainly in connection with the persistent movement activity in individual parts of the territory and should be completed according to the proposals from the geological works carried out and taking into account the results of monitoring. The basic objective should be a gradual implementation of remediation work so as to ensure the stability of the territory to the greatest possible extent, as ensuring the complete stability of the territory is technically and financially unrealistic due to its extent, complexity and slope deformation character. In the long term, redevelopment work needs to increase the territory’s ability to withstand similar adverse climatic events as occurred in June 2010.

Key words: landslides, slope monitoring, remediation, inclinometric measurements, slope stability