Havrila, M. a Havrila, J., 2022: Paleogeografické rozšírenie gaderského a ráztockého vápenca (vrchný pelsón – ilýr, hronikum, Západné Karpaty): rešerš. Paleogeographical extension of Gader a Ráztoka Limestones (Upper Pelsonian – Illyrian, Hronicum, Western Carpathians): review. Geologické práce, Správy, 138, 3 – 28.

DOI: https://doi.org/10.56623/gps.138.1

Abstrakt: Skúmaných bolo 49 lokalít situovaných v zachovaných častiach tektonickej jednotky hronikum. Získané údaje o výskyte ramenonožcov, lastúrnikov, hlavonožcov, konodontov, holotúrií a dierkavcov v sedimentoch vrchného pelsónu až ilýru (jasenského, schreyeralmského, gaderského, ráztockého a nepomenovaného krinoidového vápenca) boli premietnuté do paleogeografickej schémy hronika. Priestor hronika bol v období po rozpade gutensteinskej plošiny rozčlenený na množstvo diferencovane synsedimentárne klesajúcich krýh. Ponárajúce sa kryhy boli priestorom sedimentácie uvedených typov vápencov. Neponárajúce sa kryhy – karbonátové plošiny – boli zdrojom organodetritu pre poklesávajúce priestory a sedimentačným priestorom gaderského vápenca.

Kľúčové slová: Západné Karpaty, hronikum, paleogeografická rekonštrukcia, vrchný pelsón – ilýr, jasenský, gaderský, ráztocký a schreyeralmský vápenec

Abstract. 49 localities situated in preserved parts of the tectonic unit Hronicum were examined. The obtained data on the occurrence of brachiopods, bivalve molluscs, cephalopods, conodonts, holoturias and foraminifers in the sediments of the Upper Pelsonian – Illyrian (Jasenie, Schreyeralm, Gader, Ráztoka and unnamed crinoidal limestone) were projected into the paleogeographic scheme of the Hronicum. In the period after the disintegration of the Gutenstein platform, the Hronicum area was divided into a number of differentially synsedimentary subsiding parts. The submerged parts were the sedimentation space of the mentioned types of limestones. Non-submerged parts – carbonate platforms were a source of organodetritus for subsiding areas and a sedimentation area for the Gader Limestone.

Key words: Western Carpathians, Hronicum, paleogeographic reconstruction, Upper Pelsonian – Illyrian, Jasenie, Gader, Ráztokaand Schreyeralm Limestones