logo GPS

Geologické práce, Správy je vedecký recenzovaný časopis , ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra od roku 1954. Vychádza v tlačenej verzii aj vo forme otvoreného online prístupu. Archív článkov umožňuje online prístup k plným textom všetkých starších ročníkov, tak aby boli k dispozícii pre širokú verejnosť. Časopis akceptuje originálne a prehľadové články aj krátke správy zo všetkých geologických disciplín. Hlavnou úlohou je čo najpružnejšie informovať o nových výsledkoch geologického výskumu.

Archív čísiel