Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Cambel, Bohuslav
Genetické problémy zrudnenia v Malých Karpatoch
5
Krist, Ernest, Koděra, Miroslav
Geologicko-petrografické pomery územia južne od Zvolena a Vígľaša
28
Karolusová, Eva
Petrografická a petrochemická povaha tufov z Dolných Brhloviec a Čajkova
43
Kantorová, Viera
O takzvanej inocerámovej kriede v okolí Sniny
52
Ivan, Ľudovít
Zpráva o výskume v severnej oblasti Rimavskej kotliny
64
Ivan, Ľudovít
Geologické pomery časti Bátovskej kotliny
74
Švagrovský, Jozef
Neogén širokého okolia Košíc
84
Ivanov, Miroslav, Kamenický, Ladislav
Zpráva k prehľadnému mapovaniu kryštalinika Malej Fatry
103
Zoubek, Vladimír, Kubíny, Dušan
Predbežná zpráva o prehľadnom výskume západnej časti Nízkotatranského jadra
107
Kubíny, Dušan
Zpráva o výskume ústrednej časti Ďumbierskeho masívu
110
Adam, Ľudovít, Pták, Jozef, Šalát, Ján
Zpráva o geologickom mapovaní územia severozápadne od Tisovca vzhľadom na rudný výskyt na vrchu Magnetová
120
Pták, Jozef
Výskyt mangánových rúd v triasových kvarcitoch Čiernej hory medzi Margecanmi a Kluknavou a názory na vznik ložísk sedimentárnych Mn-rúd v Popradskej kotline
124
Böhmer, Miloslav, Michalov, Ján
Predbežná zpráva o výskume žíl Ferdinandovej šachty v Kremnici
127
Žurek, Vlastimil
Predbežná zpráva o geologickom mapovaní severnej časti Prešovskej kotliny
133
Dovolil, Miroslav
Příspěvek k hydrogeologii Povážské kotliny pod Ilavou
146
Jablonický, Tibor
Zisťovanie rýchlosti prúdenia spodnej vody v štrkopieskoch na základe deformácie elektrického poľa, spôsobenej vodivým telesom
157