Prieskumné územie (PÚ) je legislatívne popísané v § 21  zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) ako priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami, v ktorom možno vykonávať vybrané geologické práce (ložiskový geologický prieskum a hydrogeologický prieskum). V zmysle § 23 ods 4) písmeno e) sa k návrhu na udelenie prieskumného územia prikladá stanovisko Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra nie staršie ako 3 mesiace.

V stanovisku sa overuje, či navrhované PÚ nezasahuje do určeného PÚ, či na tomto území nie je ďalší návrh na určenie PÚ, súradnice, plocha, kataster, kraj a ložiská nerastných surovín.

Aplikácia je prístupná každému žiadateľovi. Súčasťou aplikácie je stručný návod na používanie.

Na ohlásenie návrhu PÚ pomocou aplikácie je potrebné vybrať územie nového PÚ a zadať e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslaný mailom návrh v pdf súbore s nákresom PÚ, súradnicami lomových bodov, percentuálnymi podielmi katastrálnych území, celkovou výmerou PÚ a link na stiahnutie „shp“ súboru navrhnutého územia.