Cross-border, cross-thematic multiscale framework for combining geological models and data for resource appraisal and policy support (GeoConnect³d) / Cezhraničný, multi-tematický rámec pre kombináciu geologických modelov a údajov pre hodnotenie zdrojov a podpora politiky

Projekt GeoConnect³d rozvíja a testuje nový metodologický prístup k príprave a zverejňovaniu geologických informácií pre vytvorenie podpornej politiky a hodnotenia zdrojov. Zlepšený prístup využíva dve regionálne prípadové štúdie – región Roer-Rhine a Panónska panva. Tieto regionálne cezhraničné prípadové štúdie boli vybrané ako vzájomne sa doplňujúce ale s dostatočne odlišnou geologickou stavbou a stupňom realizácie podpovrchového využívania a manažmentu s cieľom maximalizovať ich celoeurópsky význam. Prvým konceptom riešenia je štrukturálny rámec ako prostriedok prepojenia existujúcich modelov rôznej mierky a obsahu na objasnenie významu geologických štruktúr spôsobom zrozumiteľným pre využívateľov projektu. Druhým konceptom sú geomanifestácie, rôzne špeciálne prejavy geologických procesov, ktoré sú dôležitým zdrojom informácií pre lepšie pochopenie geologickej stavby. Spojenie štruktúrnych modelov s geomanifestáciami umožnia integráciu a zhodnotenie komplexných tematických riešení. Dve regionálne štúdie sú príležitosťou pre opätovné preskúmanie, komplexné a systematické vyhodnotenie údajov z rôznych krajín, ktoré sa delia o spoločné geologické prostredie. Valorizácia regionálnych výsledkov na celoeurópskej úrovni prinesie zdokonalenie metód hodnotenia a vizualizácie, ktoré budú následne aplikované na dve menšie pilotné oblasti v Nemecku a Írsku.

 

http://geoera.eu/projects/geoconnect3d/

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať zodpovedného riešiteľa ŠGÚDŠ v Bratislave:

Mgr. Kronome Balázs, PhD.
zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375115
e-mail: kronome.balazs@geology.sk