Hraško, Ľ., Kováčik, M., Olšavský, M., Sentpetery, M., Pelech, O., Laurinc, D., Maglay, J.,
Németh, Z., Kronome, B., Nagy, A., Kováčik, M.+, Vlačiky, M., Dananaj, I., 2021:
Geologická mapa Strážovských vrchov (východná časť) 1:50 000
MžP, ŠGÚDŠ, Bratislava