Pešková, I., Teťák, F., Pelech, O., Sentpetery, M., Olšavský, M., Kováčik, M. +, Maglay, J., Vlačiky, M.,  2020:
na základe vlastných prác s použitím týchto máp: Began et al., 1984; Potfaj et al., 1986
Geologická mapa regiónu Biele Karpaty (severná časť) 1 : 50 000
MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava