Grecula, P. (ed.), Kobulský, J., Gazdačko, Ľ., Németh, Z., Hraško, Ľ., Novotný, L. & Maglay, J., 2009:
Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000
MŽP SR-ŠGÚDŠ, Bratislava