Pristaš, J. (ed.), Elečko, M., Maglay, J., Fordinál, K., Šimon, L., Gross, P., Polák, M., Havrila, M., Ivanička, J., Határ, J., Vozár, J., Mello, J. & Nagy, A., 2000:
Geologická mapa Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny 1: 50 000
MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava