Koráb, T., 1983:
Geologická mapa Nízkych Beskýd – východná časť 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava