Maheľ, M. & Cambel, B., 1972:
Geologická mapa Malých Karpát 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené