ŠGÚDŠ sprístupňuje informácie v zmysle platnej legislatívy voľne a bezplatne prostredníctvom služieb a aplikácií aj na tomto portáli.

Ukladacie služby podľa direktívy INSPIRE umožňujú priamy prístup ku všetkým dostupným údajom a kde je to možné aj stiahnutie úplných súborov alebo ich častí. Všetky údaje, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie podliehajú medzinárodnej licencii Creative Commons BY 4.0.

V zmysle tejto licencie pri použití a rozširovaní údajov vyplýva povinnosť uviesť údaje o autorovi a pôvode: © Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Súčasne musíte uviesť spôsob a rozsah úpravy diela. Všetky údaje majú len informatívny charakter a ŠGÚDŠ v žiadnom rozsahu nezodpovedá za to, akým spôsobom a na aké účely boli údaje použité. Súčasne vyjadrujete súhlas s podmienkami tejto licencie.

Všetky dáta ŠGÚDŠ sú poskytované v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je základnou právnou normou upravujúcou podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác a pôsobnosť štátnej geologickej správy (ďalej len „geologický zákon“), ako aj vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.

Okrem Geologického zákona sú údaje poskytované v súlade s viacerými legislatívnymi podkladmi: