Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave (ďalej ako ŠGÚDŠ), ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sa spolupodieľa v období 2022-2026 na riešení projektu „Sustainable Energy Harvesting Systems Based on Innovative Mine Waste Recycling„(v skratke START).

START je inovačný projekt podporovaný EÚ a jej programom Horizont Európa (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-07). Projektové konzorcium START pozostáva z 15 organizácií, z 10 členských štátov EU, 1 pridruženej krajiny, vrátane 6 výskumných organizácií so silným zázemím a znalosťami v oblasti geológie, materiálovej vedy a obnoviteľných energií, 7 malých až stredne veľkých spoločností, ktoré garantujú celý dodávateľský reťazec od výroby, využívania a hodnotenia ekologickej stopy, a 2 neziskové medzinárodné združenia s konsolidovanou sieťou partnerov a zainteresovaných strán: LNEG (koordinátor), 3drivers, ASGMI, BGR, EPMA, GeniCore, GEO-U, GBA, LPRC, MBN, RGS, SGUDS, SINTEF, TEGnology a IGME-CSIC. Projekt START má celkovú dĺžku trvania 48 mesiacov a 9 194 441,25 € celkových oprávnených nákladov.

Projekt START s konceptom premeny banského odpadu na materiály vhodné na zhodnocovanie odpadového tepla, vytvorí udržateľný dodávateľský reťazec a zodpovedajúci podnikateľsko-inovačný ekosystém pre termoelektrickú energiu bez telúru a produkty na zber zelenej energie na báze druhotných surovín zodpovedne získavaných v rámci Európskej únie (EÚ).

Projekt START je úplne v súlade s cieľmi Green Deal, pretože navrhuje jedinečné technologické riešenie, ktoré výrazne presahuje súčasný stav techniky: použitím odpadových sulfidov tetraedritového radu ((Cu,Fe)12Sb4S13) z opustených banských skládok či odkalísk aj súčasného ťažobného odpadu produkovaného v rámci EÚ na výrobu optimalizovaných termoprvkov typu p pre bežné termoelektrické (TE) generátory schopné získavať odpadové teplo. Tento koncept predstavuje veľkú príležitosť na zvýšenie produktivity zdrojov a zníženie závislosti na zdrojoch nerastných surovín a zníženie plytvania zdrojmi v súlade s novým akčným plánom obehového hospodárstva.

Hlavným cieľom projektu START je vybudovanie inovačného ekosystému v Európskej únii (EÚ) súvisiaceho s vývojom trvalo udržateľných a ekonomicky životaschopných termoelektrických (TE) systémov na zber odpadového tepla bez telúru, ktoré sa budú aplikovať v ťažkom priemysle, námornom priemysle a tiež napr. primárny zdroj energie pre senzory mimo siete a zariadenia internetu vecí.

Tento cieľ sa dosiahne začlenením sulfidov (hlavne séria tetraedritových minerálov), v súčasnosti nebezpečných pre životné prostredie v banskej hlušine, zozbieranej v piatich európskych krajinách, pri výrobe pokročilých sulfidových termoprvkov typu p-TE. Na rozdiel od toho súčasné komerčné TE zariadenia obsahujú termočlánky typu p a n typu TE, ktoré sa vyrábajú z drahých a vzácnych prvkov, konkrétne telúru, ktorý pochádza prevažne z Číny.

Vplyv prístupu projektu START na podporu udržateľnejšej a odolnejšej EÚ pochádza z troch vstupov.

  • Po prvé, znížením závislosti EÚ od primárnych kritických surovín.
  • Po druhé, prostredníctvom podpory procesov obehového hospodárstva, ktoré vytvoria hodnotu v EÚ vybudovaním strategického ekosystému založeného na bežne sa vyskytujúcich nerastoch.
  • Po tretie, výrobou TE energetických zberných systémov, ktoré ponúkajú príspevok k zníženiu spotreby fosílnych palív s veľkým vplyvom na zvýšenie celkovej efektívnosti systémov výroby a spotreby energie, ako aj na zníženie emisií skleníkových plynov.

Na dosiahnutie svojich cieľov je projekt START organizovaný v 1 pracovnom balíku (WP) venovanom koordinácii a riadeniu, 4 technických WP zameraných na výskum, vývoj a inovačné aktivity, 1 WP zaoberajúcom sa šírením a komunikačnými akciami a 1 WP venovanom definícii stratégie inovácie a využívania.

 

 

V prípade potreby ďalších informácií o projekte môžete kontaktovať nasledovných pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave:

Mgr. Stanislav Šoltés, PhD.

zodpovedný riešiteľ projektu (za ŠGÚDŠ)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375310
e-mail: stanislav.soltes@geology.sk

alebo

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

zástupca zodpovedného riešiteľa projektu (za ŠGÚDŠ)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
81704 Bratislava
tel: 02/59375310
e-mail: alexander.kubac@geology.sk