stercz
stercz

Samostatný výskumný a vývojový pracovník
Department: Department of Engineering Geology
Section: Division of Geology
Workplace: Regional Centre Košice
Phone: 055/2213375
Email: marian.stercz@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 1993 ukončil magisterské štúdium v odbore aplikovaná geofyzika na Katedre aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Bol zamestnaný vo viacerých firmách a organizáciách, zaoberajúcich sa riešením úloh s geologickou problematikou. Postupne získal prax a odbornú spôsobilosť v oblasti geofyziky, environmentálnej geológie a inžinierskej geológie.

V súčasnosti pracuje na Štátnom geologickom ústave D. Štúra, v regionálnom centre v Košiciach.

Životopis

 • 1988 – 1993: Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakultu UK Bratislava, Katedra aplikovanej geofyziky, ukončené štátnou záverečnou skúškou (Mgr. s vyznamenaním, ISCED 5A). Téma diplomovej práce: Použitie geoelektrických metód v praktickej geológii (lokality Závod a Štrbské pleso).
 • 1993 – 1997: Riešiteľ geofyzikálnych projektov, zameranie predovšetkým na skúmanie prírodnej rádioaktivity (gamaspektrometria, radón), URANPRES spol. s r. o., Spišská Nová Ves.
 • 1997 – 1998: Referent v obchodnej spoločnosti REGULA PROJEKT, spol. s r. o., Košice.
 • 1998 – 2006: IT pracovník, grafik a spoluriešiteľ odborných úloh, Geologická služba SR, regionálne centrum Košice.
 • 2006 – 2010: Riešiteľ a spoluriešiteľ geologických úloh v oblasti geofyziky, inžinierskej geológie a environmentálnej geológie, GEO Slovakia spol. s r. o., Košice.
 • V roku 2007 získal odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác – geofyzikálne práce, inžinierskogeologický prieskum a prieskum geologických faktorov ŽP (preukaz č. 2/2007 vydaný MŽP SR; platnosť do 03. 02. 2020).
 • 2010 – 2017: Konateľ spoločnosti, riešiteľ a spoluriešiteľ geologických úloh v oblasti geofyziky, inžinierskej geológie a environmentálnej geológie, TERRA-GEO spol. s r. o., Košice.
 • 2017 – súčasnosť: Samostatný vedecký pracovník, Oddelenie inžinierskej geológie, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, RC Košice.

Aktuálne projekty

 • Prevencia, prieskum a monitoring havarijných zosuvov – projekt MŽP SR na roky 2018 – 2023 (spoluriešiteľ geologickej úlohy)
 • Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory (spoluriešiteľ geologickej úlohy),
 • Geologicko-náučná mapa regiónu Medzev – Jasov (spoluriešiteľ geologickej úlohy)

Výskumné zameranie

 • regionálne inžinierskogeologické mapovanie/zostavovanie máp (1:10000 – 1:100000)
 • monitorovanie geofaktorov životného prostredia a environmentálnych záťaží
 • 3D monitorovanie neotektonických/seizmoaktívnych zlomov v Západných Karpatoch

Kompetencie

 • Inžinierskogeologické mapovanie, registrácia svahových deformácií, riešenie stability svahov
 • Riešenie geofyzikálnych projektov, geofyzikálne práce, interpretácia geofyzikálnych meraní
 • Programovanie počítačových aplikácií

 Profesijné asociácie

 • Slovenská asociácia inžinierskych geológov (člen)

Ocenenia

 • Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky kolektívu autorov Geochemických atlasov Slovenskej Republiky za prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Publikované výstupy

Daniel, J., Lučivjanský, L., Stercz, M., 1996: Geochemický atlas Slovenska – Prírodná rádioaktivita hornín. Geologická služba SR, Bratislava

Žec, B., Kaličiaková, E., Žecová, K., Stercz, M., Rovňák, L. a Palko, L., 2001: Geologicko-náučná mapa Vihorlatských vrchov v mierke 1:50 000, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava