Samostatný výskumný a vývojový pracovník
Department: Department of Older Geological Formations
Section: Division of Geology
Workplace: Regional Centre Košice
Phone: 055/2213367
Email: lubomir.gazdacko@geology.sk
 
Zhrnutie

V  roku 1985 ukončil štúdium na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach (Ing). Od roku 1985 pracoval ako geológ v Geologickom  prieskume š. p. Spišská Nová Ves na pracovisku v Košiciach so zameraním na zostavovanie  základných geologických máp. V súčasnosti pracuje na Štátnom geologickom ústave D. Štúra v Bratislave na projektoch zameraných na monitorovanie environmentálnych záťaží  SR a zostavovaní geologicko – náučnej mapy územia Medzev – Jasov.

.Životopis

 • 1985: banský inžinier (Ing.) v odbore banská geológia a geologický prieskum, špecializácia ložisková geológia na Katedre geológie a mineralógie Baníckej fakulty VŠT (dnes fakulta BERG Technickej univerzity) v Košiciach. Diplomová práca na tému: Geologické pomery okolia Kysaku.
 • Od roku 1986 pracoval ako geológ na samostatne riešených úlohách ako riešiteľ a spoluriešiteľ.
 • 2011 – súčasnosť: Samostatný výskumný a vývojový pracovník, Oddelenie starších útvarov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.

Výskumné zameranie

 • regionálne mapovanie/zostavovanie máp (1:10000 – 1:100000)
 • monitorovanie geofaktorov životného prostredia a environmentálnych záťaží

Profesijné asociácie

 • Slovenská geologická spoločnosť

Iné záujmy

 • turistika, bicyklovanie

 

Aktuálne projekty

 • Geologicko – náučná mapa územia Medzev – Jasov (riešiteľ geologickej úlohy)
 • Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – projekt MŽP SR (udržateľnosť do roku 2020, spoluriešiteľ)
 • Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR týkajúcich sa prieskumu a sanácií environmentálnych záťaží riešených v roku 2012 – 2015 – projekt MŽP SR (udržateľnosť do roku 2020, spoluriešiteľ)
 • Zabezpečenie monitorovania enviromentálnych záťaží (spoluriešiteľ)

 

5 najvýznamnejších prác

Gazdačko Ľ. 1994: Polyfázový deformačný vývoj východnej časti stykovej zóny gemerika a veporika. Mineralia Slovaca . 26, 5: s. 387-398.

Gazdačko Ľ. , Kobulský J. 2005: Vzťah vrstvovitosti, puklín a strižných pásov v južnej časti magurského príkrovu (oblasť Novej Kelče a Košaroviec). Mineralia Slovaca . 37, 3: s. 301-303.

Hurai V. , Gazdačko Ľ. , Ferenčíková E. , Majzlan J. , Repčok I. 1998: Pôvod rudonosných fluid žilných sideritových ložísk Gretla, Jedľovec a Rudňany (Spišsko-gemerské rudohorie). Mineralia Slovaca . 30, 6: s. 423-430.

Németh Z. , Gazdačko Ľ. , Návesňák D. , Kobulský J. 1997: Polyphase tectonic evolution of the Gemericum (the Western Carpathians) outlined by review of structural and deformational data. Geological evolution of the Western Carpathians. – Bratislava : Mineralia Slovaca Corporation – Geocomplex, 1997. – ISBN 80-967018-7-8. – s. 215-224.

Kruczyk J. , Kadzialko-Hofmokl M. , Jelenska M. , Túnyi I. , Gazdačko Ľ. , Grabowski J. 2002: Paleomagnetism of metamorphic rocks from the Gemerides (Western Carpathians). Geologica Carpathica. 53, 1: s. 15-25.