Výskumný a vývojový pracovník
Department: Department of Raw Minerals and Geophysics
Section: Division of Geology
Workplace: Regional Centre Košice
Phone: 055/2213372
Email: zuzana.kollova@geology.sk
 
Zhrnutie

V roku 2006 ukončené štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor ložisková geológia. V súčasnosti pracuje na Štátnom geologickom ústave D. Štúra, regionálnom centre Košice na Oddelení nerastných surovín a geofyziky.

Životopis

 • 1999 – 2001: Bakalárske štúdium.Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, vysokoškolské 1. stupňa (Bc.), všeobecná geológia.
 • 2002 – 2006: Magisterské štúdium (Mgr.). Univerzita Komenského v Bratislave, odbor geológia, katedra mineralógia a petrológie. Téma diplomovej práce: Mineralógia sekundárnych kvarcitov telesa Kapka – juh, Vihorlatské vrchy – stratovulkán Morské oko.
 • 2008 – súčasnosť: Samostatný výskumný a vývojový pracovník, Oddelenie nerastných surovín a geofyziky, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice.

Aktuálne projekty

 • 04 16: Potenciálne zdroje Si surovín na výrobu vysoko čistého kremíka (spoluriešiteľka)
 • 06 17: Mapa ložísk nerastných surovín (spoluriešiteľka)

Riešené projekty:

 • Strategické environmentálne suroviny (2007-2011) (spoluriešiteľka)
 • Extruzívne ryolitové teleso Borsuk pri Viničkách – banské diela (2009-2012) (spoluriešiteľka)
 • Kritické nerastné suroviny (2011-2013) (spoluriešiteľka)
 • Potenciálne zdroje surovín na výrobu kovového horčíka (2013-2016) (spoluriešiteľka)
 • Kritické nerastné suroviny II (2014-2016) (spoluriešiteľka)

Pracovné zameranie

 • Ložiská rudných a nerudných surovín v neovulkanických oblastiach západných Karpát

Kompetencie

 • ložiskové geologické mapovanie, zostavovanie máp nerastných surovín a prognóznych zdrojov
 • dokumentácia, spracovanie a vyhodnocovanie ložiskových prejavov rudných a nerudných nerastných surovín

Profesijné asociácie

 • Slovenská asociácia ložiskových geológov (2013 – súčasnosť)

Publikované výstupy

3 najvýznamnejšie práce

Lexa, J., Bačo, P., Bačová, Z., Konečný, P., Konečný, V., Németh, K. and Pécskay, Z., 2014: Evolution of monogenetic rhyolite volcanoes: Viničky, Eastern Slovakia.Buletini i Shkencave Gjeologjike. Proceedings XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Associatio. September 24-26, 2014, Tirana, Albania. – ISSN 0254-5276 – Vol. 1, special issue (2014),  s. 234-237.

Bačo, P., Bačová, Z., Németh, Z., Repčiak, M. 2015: Potential occurrence of selected, mainly critical raw materials at the territory of the Slovac republic in respect to EU countries needs, Slovac Geological Magazine, volume 15, no. 2, p. 87-120

Bačo, P., Kaminská Ľ., Lexa, J., Pecskay, Z., Bačová Z., Konečný, V. 2017: Occurences of neogene volcanic glass in the easter Slovakia – raw material source for the stone industry, Anthropologie, LV/1-2, p. 207-230