SEGH

INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky

Akronym: GEOHEALTH

Kód projektu: LIFE 10 ENV/SK/086

Lokalizácia: celé územie Slovenskej republiky

Rozpočet: celkový    418 112 €
                 príspevok EÚ    207 273 €

Riešiteľská organizácia: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Obdobie riešenia: začiatok: 1. september 2011
                               koniec: 31. august 2015

Stručný popis projektu:
Geologická stavba Slovenskej republiky je veľmi rôznorodá. Jej odrazom je rozdielne geochemické pozadie, ktoré má rôzny vplyv (pozitívny alebo negatívny) na ľudské zdravie. Dôležitú úlohu zohráva aj antropogénna kontaminácia geologického prostredia, zdokumentovaná na približne 10 % územia Slovenskej republiky. Doterajšie výskumy naznačujú, že ľudský organizmus reaguje na rôzne geologické (geochemické) podložie rôznymi zdravotnými prejavmi. Najmä sedimentárne a karbonatické horniny emitujú z geologického podložia také zoskupenie chemických prvkov, ktoré je pre ľudské zdravie priaznivé. Naproti tomu, najmä silikátové horniny (vulkanity, granitoidy a kryštalické bridlice) sa väčšinou vyznačujú deficitným obsahom chemických prvkov potrebných pre ľudské zdravie. Zrejme aj tieto skutočnosti majú vplyv na to, že na území Slovenskej republiky sa vyskytujú oblasti (okresy, obce, skupiny obcí), kde je priemerná dĺžka života obyvateľstva signifikantne nižšia a kde pozorujeme zvýšenú incidenciu rôznych ochorení (2 – 5-krát), najmä kardiovaskulárnych a onkologických, v porovnaní s priemernými hodnotami za Slovenskú republiku.
Vplyv antropogénnej kontaminácie geologického prostredia a  prírodne podmieneného geologického prostredia na zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky budeme sledovať a hodnotiť v tomto projekte.

Hlavným cieľom projektu je “eliminácia negatívneho vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky”.

Naplnenie cieľov projektu sa dosiahne najmä:
•    zostavením súboru environmentálnych a zdravotných indikátorov, vzájomne vplývajúcich na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky,
•    vymedzením a charakterizovaním oblastí Slovenskej republiky so zhoršeným zdravotným stavom obyvateľstva v dôsledku kontaminovaného alebo prírodne podmieneného nepriaznivého geologického prostredia,
•    definovaním limitných hodnôt environmentálnych indikátorov (pôdy, podzemná voda) z hľadiska ich vplyvu na ľudské zdravie,
•    spracovaním návrhu opatrení na redukciu nepriaznivého vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky,
•    implementáciou navrhnutých opatrení a environmentálno-zdravotnou osvetou.
Kontakt: stanislav.rapant(at)geology.sk

Riešiteľský kolektív:

 Meno  Funkcia
 doc. RNDr. Stanislav RAPANT, DrSc. projekt manažér, vedecký koordinátor 
 Mgr. Renáta TESAŘOVÁ  finančný manažér
 Mgr. Veronika CVEČKOVÁ  koordinátor pre geológiu, koordinátor pre vypracovanie návrhu opatrení
 Mgr. Katarína FAJČÍKOVÁ, PhD.  koordinátor pre prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov, koordinátor pre environmentálnu analýzu
 RNDr. Ladislav MARTINSKÝ  koordinátor pre diseminačné práce
 Ing. Kristína LACENOVÁ  koordinátor pre web stránku
 Jana BUDÍNOVÁ  účtovník
 MUDr. Zuzana DIETZOVÁ  koordinátor pre medicínsku problematiku
 MUDr. Darina SEDLÁKOVÁ, MPH  epidemiológ

 Riadiaci výbor:

 MENO ORGANIZÁCIA
 RNDr. Roman Hangáč  Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov
 Mgr. Zuzana Fáberová  Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov
 Marta Herrmannová, PhDr.  Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnej politiky, záležitosti EÚ a legislatívy
 Ing. Ján Janiga, CSc.  Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
 Ivana Blanáriková, PhDr.  Ministerstvo zdravotníctva SR,
Sekcia zdravia
Ing. Gabriel Kuliffay Štatistický úrad Slovenskej republiky
MUDr. Alena Cvopová Úrad verejného zdravotníctva SR
RNDr. Peter Malík, CSc. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 

Projekt:
stiahnuť

loga
 

Náhodná fotografia

20150625_132408-1
 

Aktuality

 

Vyhľadávanie

 

Newsletter


 

Návštevnosť

Dnes: 1
Online: 1
Celkom: 26013