Vysvetlivky k základnej
hydrogeologickej a hydrogeochemickej
mape Podunajskej roviny - Žitného
ostrova a pravobrežia Dunaja
v mierke 1 : 50 000

Katarína BENKOVÁ, Dušan BODIŠ, Alexander NAGY,
Juraj MAGLAY, Jaromír ŠVASTA, Radovan ČERNÁK, Daniel MARCIN
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa Podunajskej roviny - Žitného ostrova
a pravobrežia Dunaja v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa Podunajskej roviny - Žitného ostrova
a pravobrežia Dunaja v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 4. Mapy hydrogeologickej dokumentácie 1 : 25 000

Príloha 5. Vyhodnotenie časových radov monitoringu obsahu dusičnanov

Príloha 6. Tabuľky prepojenia hydrogeochemickej a hydrogeologickej dokumentácie