Účastníci projektu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v Slovenskej republike. Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. Za týmto účelom vykonáva najmä: systematický a komplexný geologický výskum; projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác; vykonávanie a vyhodnocovanie chemických, fyzikálno-mechanických, izotopových a iných laboratórnych rozborov geologických materiálov a látok anorganického a organického pôvodu; vykonávanie a vyhodnocovanie chemicko-technologických analýz; zabezpečenie činnosti referenčného laboratória za oblasť geológie a analýzy geologických materiálov a horninového prostredia; sledovanie, zhromažďovanie a spracovávanie údajov o zásobách a ťažbe nerastných surovín; vedenie registrov; tvorba, využívanie a ochrana informačného systému v geológii, ako subsystému informačného systému o životnom prostredí a informačného systému o území Slovenskej republiky; zabezpečovanie a riadenie úloh medzinárodnej spolupráce v geológii; zabezpečovanie výmeny geologických informácií s medzinárodným informačným systémom, spolupráca s geologickými službami ostatných krajín; vykonávanie funkcie ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky; vydávanie a predaj odborných geologických publikácií; spracovávanie podkladov pre koncepcie geologického výskumu a prieskumu. ŠGÚDŠ vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je príspevková vedecko-výskumná organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ústav vznikol v roku 1940. Sídlom ŠGÚDŠ je Bratislava s regionálnymi centrami v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach.

Riešiteľský kolektív projektu (ŠGÚDŠ)

Jaromír Švasta (zodpovedný riešiteľ)
Natália Bahnová
Katarína Benková
František Bottlik
Jana Budínová
Veronika Cvečková
Radovan Černák
Katarína Fajčíková
Miloš Gregor
Michal Jankulár
Stanislav Jurčák
Štefan Káčer
Alena Klukanová
Jozef Kordík
Erika Kováčová
Kristína Lacenová
Peter Malík
Daniel Marcin
Juraj Melicherčík
Juraj Michalko
Slavomír Mikita
Alexandra Pažická
Igor Slaninka
Alena Strelecká
Peter Šefčík
Katarína Tóthová
Soňa Vančová
Emília Wolfová

Posledná aktualizácia: 13/08/2018
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod