Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
Vihorlatu v mierke 1 : 50 000

Stanislav OLEKŠÁK, Peter BAJTOŠ, Branislav ŽEC
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa Vihorlatu v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa Vihorlatu v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Zoznam zdokumentovaných výverov podzemnej vody s jednorazovým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 4. Zoznam zdokumentovaných prameňov s dlhodobým monitorovaním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5. Zoznam zdokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 6. Zoznam hydrogeologických vrtov s výsledkami pozorovaní hladín

Príloha 7. Zoznam hydrogeologicky významých objektov

Príloha 8. Mapy hydrogeologickej dokumentácie

Príloha 9. 9.1 Základné údaje o hydrochemicky vzorkovaných objektoch
9.2 Hydrogeochemické hodnotenie objektov
9.3 Zoznam vzoriek a fyzikálno-chemické údaje zistené v teréne
9.4 Hydrogeochemické hodnotenie vzoriek
9.5 Výsledky chemických analýz podzemných vôd