Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
Medzibodrožia v mierke 1 : 50 000

Peter BAJTOŠ, Soňa CICMANOVÁ, Eva LENHARDTOVÁ
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa Medzibodrožia v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa Medzibodrožia v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Mapa hydrogeologickej dokumentácie

Príloha 4. Zoznam dokumentovaných výverov podzemných vôd s jednorazovým zameraním výdatnosti
a vybraných fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5. Zoznam dokumentovaných hydrogeologických vrtov

Príloha 6. Zoznam hydrogeologických vrtov s výsledkami pozorovaní hladín

Príloha 7. Zoznam dokumentovaných hydrogeologicky významných objektov

Príloha 8. 8.1 Základné údaje o hydrochemicky vzorkovaných objektoch
8.2 Hydrogeochemické hodnotenie objektov
8.3 Zoznam vzoriek a fyzikálno-chemické údaje zistené v teréne
8.4 Hydrogeochemické hodnotenie vzoriek
8.5 Výsledky chemických analýz podzemných vôd