Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej
a hydrogeochemickej mape
Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Svetozár SCHERER, Igor SLANINKA, Ladislav ŠIMON,
Radovan ČERNÁK, Erika KOVÁČOVÁ, Daniel MARCIN,
Jaromír ŠVASTA, František BOTTLIK, Jozef KORDÍK
Príloha 1. Základná hydrogeologická mapa Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Príloha 2. Základná hydrogeochemická mapa Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000

Príloha 3. Mapa hydrogeologickej dokumentácie v mierke 1 : 25 000

Príloha 4. Chemické analýzy vôd

Príloha 5a. Zoznam dokumentovaných výverov podzemnej vody s jednorazovým zameraním výdatnosti
a ďalších fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 5b. Zoznam dokumentovaných výverov podzemnej vody s dlhodobým pozorovaním výdatnosti
a ďalších fyzikálno-chemických parametrov

Príloha 6. Zoznam zdokumentovaných vrtov

Príloha 7. Prevodník medzi databázou dokumentačných bodov na hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape